Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

  • Online zelfevaluatie-instrument

Dit online zelfevaluatie-instrument kan als startpunt dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2 als voorbereiding op het formele lees- en spellingonderwijs in groep 3.

Lees meer over Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
Radargrafiek voorbeeld uit scan

Lerarenopleiding VO

Het Masterplan Dyslexie heeft rond een aantal thema's lesmateriaal ontwikkeld voor eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen VO. Dit materiaal is aangepast aan de meest recente uitgave van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Lees meer over Lerarenopleiding VO
Decoratieve afbeelding

Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

  • Handreiking voor samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs

Handreiking voor samenwerking tussen de gemeente en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De handreiking beschrijft ‘Wie doet wat bij dyslexie en EED’, biedt aandachtspunten voor sturing, bewaking en afstemming van beleid door SWV en gemeenten bij de EED-zorg en geeft goede voorbeelden.

Lees meer over Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie
Titelpagina van de handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS/ESM)

In dit katern worden aanbevelingen gedaan voor scholen die aan de slag willen met het leesonderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS, voorheen ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden). Tevens biedt het handvatten voor ambulant begeleiders die leerlingen met TOS in het regulier basisonderwijs begeleiden.

Lees meer over Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS/ESM)
Afbeelding kaft van het katern 'Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met Ernstige Spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM)' bij de protocollen leesproblemen en dyslexie.

Met lezen aan de slag in cluster 4

Met lezen aan de slag in cluster 4 is een katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie. Dit katern gaat in op de aanpak van lezen en leesproblemen in cluster 4 onderwijs. Dit katern kan als naslagwerk worden gebruikt, door leerkrachten maar ook door ondersteuners en specialisten.

Lees meer over Met lezen aan de slag in cluster 4
Kaft van het katern 'Met lezen aan de slag in cluster 4' bij de protocollen leesproblemen en dyslexie

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo.

Lees meer over Protocol Dyslexie mbo
Afbeelding van de kaft van Protocol Dyslexie MBO

Leidraad voor ouders: Mijn kind met dyslexie

  • Ouders
  • Voortgezet Onderwijs
  • Basisonderwijs

De leidraden geven ouders handvatten voor de ondersteuning die je je kind met leesproblemen of dyslexie kunt geven, en voor het communiceren en samenwerken met school en professionals.

Lees meer over Leidraad voor ouders: Mijn kind met dyslexie
Afbeelding van de kaft van Leidraad PO en de kaft van leidraad VO voor ouders

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.