Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie

Laatst bijgewerkt op

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie

Versie 3.1 | 2022

Informatie over invulling en beoordeling van ondersteuning bij signalering van achterstanden bij lezen en spellen is te vinden in deze handreiking. De handreiking is bedoeld voor betrokkenen in het onderwijs en de poortwachter ED-zorg.

Het onderwijs heeft als taak goed lees- en spellingonderwijs te geven. Daarbij hoort dat lees- en spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden. De wijze waarop deze intensieve begeleiding op basis van werkzame componenten kan worden vormgegeven wordt toegelicht in de handreiking. In onderstaande tutorials wordt dit toegelicht.

Tutorial: De vier ondersteuningsniveaus
Tutorial: Ondersteuningsniveau 3: Wat moet er inhoudelijk gebeuren?
Tutorial: Ondersteuningsniveau 3: Hoe organiseer je het?

Voor een beperkte groep leerlingen zijn goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling door een zorgverlener wenselijk. In de Leidraad wordt beschreven hoe het proces van een vermoeden van ernstige dyslexie (ED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg wordt doorlopen. Het Leerlingdossier Dyslexie kan worden gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek. Hierin wordt ook het de wijze waarop intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 is geboden beschreven. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van het Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 door deze tijdens de inzet van de intensieve begeleiding in te vullen. Delen van het Leerlingdossier Dyslexie mogen leeg worden gelaten wanneer deze onderdelen al in het handelingsplan worden beschreven. De poortwachter kan gebruik maken van deze handreiking bij de beoordeling van het leerlingdossier.

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie | 2021 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, Oudervereniging Balans en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie