Privacy

Laatst bijgewerkt op

Hier wordt uitgelegd op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Ga voor meer informatie over het gebruik van cookies naar onze Cookieverklaring en voor meer informatie over de inhoud van deze website naar de Proclaimer.

Verwerking persoonsgegevens

Nieuwsbrief

Het Expertisecentrum Nederlands B.V. (hierna EN) gebruikt uw gegevens om u per e-mail uitgaven te sturen van de nieuwsbrief, waarmee wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft/afmeldt.

Deelname bijeenkomsten

EN gebruikt uw gegevens om u per e-mail van de benodigde informatie te voorzien die u nodig heeft om deel te kunnen nemen aan een bijeenkomst in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Daarnaast gebruikt het EN uw gegevens voor organisatorische doeleinden van een bijeenkomst (zoals een badge, groepsindeling en presentielijst). Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u een verzoek indient ze te laten verwijderen uit het systeem. Via de nieuwsbrief, webwinkel of social media wordt u op de hoogte gehouden van eventuele toekomstige bijeenkomsten.

Afnemen uitgaven

EN gebruikt uw gegevens om u per e-mail van de benodigde informatie te voorzien die u nodig heeft om de uitgaven van het EN af te nemen in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Daarnaast gebruikt het EN uw gegevens voor logistieke en financiële doeleinden van de uitgaven (zoals toezenden van de uitgaven en factuur). Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u een verzoek indient ze te laten verwijderen uit het systeem. Via de nieuwsbrief, webwinkel of social media wordt u op de hoogte gehouden van eventuele toekomstige uitgaven en relevante wijzigingen rondom uitgaven.

Gebruik van tools

Onder het gebruik van tools worden de services verstaan die beschikbaar worden gesteld via instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl, zoals de Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs en de Tussendoelenscan. EN gebruikt uw gegevens om u onze services te leveren, namelijk het gebruik van de tools en hierover rechtstreeks met u te communiceren om u te helpen bij het oplossen van eventuele problemen en u op de hoogte te brengen van (aanstaande) veranderingen. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om de services af te stemmen op uw persoonlijke wensen (op basis van uw functie type en onderwijssector) en onze services en diensten van het EN te verbeteren. Verder kunnen uw persoonsgegevens en de resultaten voortkomend uit het gebruik van de tools worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt anoniem, wat betekent dat de resultaten niet tot u als persoon te herleiden zijn. Daarnaast zijn resultaten van onderzoek nooit herleidbaar tot individuele instellingen, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door het bevoegd gezag van de instelling. Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u een verzoek indient ze te laten verwijderen uit het systeem.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De verwerking van uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, organisatie waar u werkzaam bent en e-mailadres) is noodzakelijk voor het leveren van uw abonnement(en), zoals het ontvangen van de nieuwsbrief, deelname aan bijeenkomsten en/of afnemen uitgaven. In het kader van de AVG doen wij deze verwerking onder de rechtsgrondslag ‘overeenkomst’.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij (medewerkers van EN) gebruiken uw gegevens alleen om u per e-mail uitgaven te sturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft opgegeven en/of u per e-mail van de benodigde informatie te voorzien die u nodig heeft om deel te kunnen nemen aan een bijeenkomst en/of de uitgaven van het EN af te nemen. Tevens gebruiken wij uw gegevens voor organisatorische, logistieke en doeleinden voor bijeenkomsten (zoals een badge, groepsindeling en presentielijst) en voor de uitgaven (toezenden uitgaven en factuur).

Uitwisseling persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt voor andere doeleinden dan waarvoor u de gegevens aan EN heeft verstrekt, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Wel kan EN het beheer en verwerken van uw persoonsgegevens deels of geheel laten uitvoeren door derden mits dit voor dezelfde doeleinden geschiedt als waarvoor u de gegevens aan EN heeft verstrekt. Er is dan sprake van subverwerking. Het verwerken van uw persoonsgegevens door subverwerkers geschiedt voorts onder dezelfde voorwaarden en verplichtingen als verwerking door EN. Om te waarborgen dat derden hieraan gehouden zijn, sluit EN (verwerkers)overeenkomsten waarin de doeleinden van de verwerking, alsmede de voorwaarden en verplichtingen worden vastgelegd.

Beveiliging persoonsgegevens 

EN draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Deze maatregelen verzekeren een passend beschermingsniveau, met inachtneming van de stand van de techniek, de risico’s die het verwerken van persoonsgegevens, en de aard daarvan met zich meebrengen en de kosten die met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen gemoeid zijn.

Medewerkers van EN hebben toegang tot de persoonsgegevens. Met alle medewerkers is een geheimhoudingsverklaring contractueel vastgelegd. EN en de door haar ingeschakelde subverwerkers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

Hoelang bewaren we uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u gebruik maakt van de dienstverlening. Daarbij hanteert EN het principe van dataminimalisatie; er worden zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt, persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de dienstverlening worden meteen vernietigd. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van de dienstverlening, kunt u dat aan ons kenbaar maken door een mail te sturen naar info@dyslexiecentraal.nl. EN maakt vanaf dat moment op geen enkele manier meer gebruik van uw persoonsgegevens en zal zonder onredelijke vertraging vernietigen.

Wat zijn uw rechten?

Als EN persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt EN verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.