Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Handreiking | Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs

Voor sommige leerlingen kan het nodig zijn om hen dispensatie te verlenen voor bepaalde opdrachten of activiteiten. Een dispensatieprotocol kan daarbij gebruikt worden als toetssteen van voor dispensatievragen. In deze handreiking worden aandachtspunten en tips gegeven voor het opstellen van zo'n dispensatieprotocol.

Lees meer over Handreiking | Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs
Decoratieve afbeelding

Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

  • Online zelfevaluatie-instrument

Dit online zelfevaluatie-instrument kan een startpunt zijn voor duurzame verbeteringen in de begeleiding van leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs.

Lees meer over Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs
Deze afbeelding toont een radarscan uit de rapportage van de dyslexiescan. Scores voor de verschillende domeinen worden weergegeven met verschillende gekleurde lijnen.

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

  • Online zelfevaluatie-instrument

Dit online zelfevaluatie-instrument kan als startpunt dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2 als voorbereiding op het formele lees- en spellingonderwijs in groep 3.

Lees meer over Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
Radargrafiek voorbeeld uit scan

Lerarenopleiding VO

Het Masterplan Dyslexie heeft rond een aantal thema's lesmateriaal ontwikkeld voor eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen VO. Dit materiaal is aangepast aan de meest recente uitgave van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Lees meer over Lerarenopleiding VO
Decoratieve afbeelding

Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

  • Handreiking voor samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs

Handreiking voor samenwerking tussen de gemeente en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De handreiking beschrijft ‘Wie doet wat bij dyslexie en EED’, biedt aandachtspunten voor sturing, bewaking en afstemming van beleid door SWV en gemeenten bij de EED-zorg en geeft goede voorbeelden.

Lees meer over Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie
Titelpagina van de handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS/ESM)

In dit katern worden aanbevelingen gedaan voor scholen die aan de slag willen met het leesonderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS, voorheen ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden). Tevens biedt het handvatten voor ambulant begeleiders die leerlingen met TOS in het regulier basisonderwijs begeleiden.

Lees meer over Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS/ESM)
Afbeelding kaft van het katern 'Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met Ernstige Spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM)' bij de protocollen leesproblemen en dyslexie.

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.