Leerlingdossier Dyslexie

  • Samenwerken bij EED

Leerlingdossier Dyslexie*

Versie 4.0 | 2020

Bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie gebruiken scholen het Leerlingdossier Dyslexie* gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de doorverwijzing naar vergoede diagnostiek.

Het is een middel in het proces van dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Dit proces wordt beschreven in de Leidraad. Informatie over de intensieve ondersteuning bij signalering van achterstanden bij lezen en spellen is te vinden in de Handreiking. Daarnaast kan het Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 worden gebruikt om intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 3 te beschrijven. Delen van het Leerlingdossier Dyslexie mogen leeg worden gelaten wanneer deze onderdelen al in het handelingsplan worden beschreven.

De rollen van betrokken en de plek die het leerlingdossier daarin heeft wordt toegelicht in de onderstaande tutorial.

Tutorial: Welke taken hebben de betrokkenen?

Leerlingdossier Dyslexie | 2020 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Licht gewijzigd wat betreft vormgeving in februari 2021.

*Let op: sla het leerlingdossier eerst op voor je erin gaat werken. De meeste webbrowsers (bijv. Google Chrome) zijn niet geschikt voor het invullen van de gegevens, omdat deze niet worden overgenomen bij het opslaan. Het Leerlingdossier kan worden ingevuld in Adobe Acrobat Reader, een programma dat gratis te downloaden is via get.adobe.com/nl/reader.