Leerlingdossier Dyslexie

  • Samenwerken bij EED

Leerlingdossier Dyslexie*

Versie 4.0 | 2020

Bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie gebruiken scholen het Leerlingdossier Dyslexie* gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de doorverwijzing naar vergoede diagnostiek.

In het Leerlingdossier bevat onder andere de volgende informatie: 

  • basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
  • een beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
  • signalering van het lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door…;
  • omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider);
  • resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering;
  • vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria;
  • argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit;
  • indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen.

Het is een middel in het proces van dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Dit proces wordt beschreven in de Leidraad. Informatie over de intensieve ondersteuning bij signalering van achterstanden bij lezen en spellen is te vinden in de Handreiking.

De rollen van betrokken en de plek die het leerlingdossier daarin heeft wordt toegelicht in de onderstaande tutorial.

Tutorial: Welke taken hebben de betrokkenen?

Leerlingdossier Dyslexie | 2020 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

*Let op: sla het leerlingdossier eerst op voor je erin gaat werken. De meeste webbrowsers (bijv. Google Chrome) zijn niet geschikt voor het invullen van de gegevens, omdat deze niet worden overgenomen bij het opslaan. Het Leerlingdossier kan worden ingevuld in Adobe Acrobat Reader, een programma dat gratis te downloaden is via get.adobe.com/nl/reader.