Werken met protocollen in het basisonderwijs

Voor het basisonderwijs zijn de volgende protocollen beschikbaar:

Op deze pagina vind je meer informatie over wat de protocollen voor het basisonderwijs bieden en hoe je er mee kan werken. Klik op de links hierboven voor meer informatie over de specifieke protocollen.

Gebruik de protocollen om na te gaan of de voorwaarden voor goed lees- en spellingonderwijs op orde zijn. Aan de hand van de protocollen kun je ook bekijken of het dyslexiebeleid zoals het nu op papier is gezet, aansluit bij recente ontwikkelingen en regelgeving op dit gebied. Daarnaast is in elk protocol in het laatste hoofdstuk beschreven welke afspraken van belang zijn om vast te leggen in het schoolbeleid. De Quickscan of de dyslexiemonitor bieden een mooi startpunt; deze geven namelijk een overzicht welke punten binnen het dyslexiebeleid al voldoende aanwezig zijn en op welke punten het nog verbeterd kan worden. 

Komt er bijvoorbeeld naar voren dat het algemene lees- en spellingonderwijs wel op orde is, maar de extra begeleiding niet goed van de grond komt? Overleg met het team samen over hoe dit aangepakt kan worden en maak hier schoolbrede afspraken over. Evalueer regelmatig met elkaar of het lukt om de afspraken uit te voeren. Door in elke groep met de protocollen te werken creëer je een duidelijke lijn in het beleid.

Voor het in kaart brengen van het voorbereidende lees- en spellingonderwijs in groep 1 en 2 kan gebruik worden gemaakt van de Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen. Dit online zelfevaluatie-instrument kan als startpunt dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2 als voorbereiding op het formele lees- en spellingonderwijs in groep 3.