Samenwerking kind – ouders – school – behandelaar

Tijdens het behandeltraject is het van belang dat ouders, de leerkracht en de behandelaar een goede onderlinge afstemming hebben. Dit houdt in dat er geregeld contact is. Gedurende het traject zijn er een aantal vaste contactmomenten, zoals tijdens de evaluatiegesprekken.

Tussendoor zullen er ook spontane contactmomenten zijn, bijvoorbeeld tussen de behandelaar en de leerkracht over het afnemen van toetsen en de vorderingen in de klas en behandeling. Tussen ouders en behandelaar zal het contact voornamelijk gaan over het te maken huiswerk. De leerkracht kan daarin meedenken, zeker wanneer een leerling al veel huiswerk van school meekrijgt. Het werken thuis aan de opdrachten kan weerstand oproepen. Voor ouders kan het erg lastig zijn om hun kind hiervoor te motiveren. Zowel de behandelaar als de leerkracht kunnen ouders tips geven hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Het spreekt voor zich dat hoe beter dit contact verloopt, hoe meer een leerling profiteert van de behandeling. Afstemming over de werkwijze in de klas en in de behandeling zorgt er ook voor dat een leerling op één en dezelfde manier oefent. Wanneer ouders in staat zijn om ook op deze manier thuis te oefenen ondersteunt dat het leerproces.

In het overleg tussen school, ouders en de behandelaar kan worden besproken welke mogelijkheden voor hulpmiddelen er zijn. Zowel voor leerlingen op de basisschool als in het voortgezet onderwijs geldt dat het fijn is wanneer die hulpmiddelen ook thuis ingezet kunnen worden. Op die manier went een kind al snel aan het gebruik ervan. Door een hulpmiddel regelmatig te gebruiken, kan worden voorkomen dat er een achterstand ontstaat bij andere vakken door de leesproblemen. Niet alleen heeft het gebruik van hulpmiddelen een positief effect op de leesvaardigheid, ook het gevoel van welbevinden gaat vaak omhoog. Kijk voor de verschillende mogelijkheden van ICT-middelen op onze pagina Weten | Dyslexiehulpmiddelen of op www.dyslexiehulpmiddelen.com. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn in deze Leidraad hulpmiddelen beschreven en worden er bovendien faciliteiten genoemd die door school verleend kunnen worden. Jongeren hebben verschillende behoeften waardoor niet elk hulpmiddel passend of prettig is. In overleg met elkaar kan bepaald worden waar een jongere gebruik van maakt. Zij zullen zelf alleen een grotere rol spelen. Op basis van de dyslexieverklaring kan er samen gekeken worden naar compenserende hulpmiddelen en afspraken die ervoor zorgen dat een leerling goed kan meekomen met de klas. Bij jongeren is het van belang om veel aandacht te besteden aan psycho-educatie. Ook leerstrategieën en extra hulp bij het leren van vreemde talen zijn in het vo van belang. Sociaal emotionele gevolgen en ondersteunde (technologische) hulpmiddelen vragen ook speciale aandacht.

Lees meer