Hoe ziet een dyslexiebehandeling eruit?

Laatst bijgewerkt op

Hieronder vind je informatie over wat er komt kijken bij een dyslexiebehandeling. Ook staat er informatie over de duur, de evaluatie en de afronding van de behandelingen.

Behandeling basisschoolleerlingen

Tijdens de behandelingen wordt er gewerkt aan de doelen die zijn opgesteld en vastgelegd in het behandelplan. Dit zijn doelen die te maken hebben met het kennen van de klanken, het goed en vlot kunnen lezen van woorden en teksten, en het goed kunnen spellen van woorden. Er wordt gewerkt aan nauwkeurigheid en aan tempo bij het lezen. Bij spellen wordt er gekeken welke klanken of regels een kind nog lastig vindt, en daar wordt extra mee geoefend. Elke week wordt er huiswerk meegegeven en dit wordt de volgende behandeling besproken. Naast de focus op de lees- en spellingvaardigheden, is er ook aandacht voor het welbevinden en leesplezier.

Behandeling leerlingen voortgezet onderwijs

Naarmate kinderen met dyslexie ouder worden, verschuiven vaak ook de problemen waar zij tegenaan lopen. De focus ligt meer op het vlot en goed toepassen van de lees- en schrijfvaardigheden. Bij de behandeling van jongeren is het ook belangrijk dat aandacht wordt besteed aan het krijgen van inzicht in het eigen leerproces (metacognitie), het leren van compenserende vaardigheden en het werken met hulpmiddelen. Deze vaardigheden helpen hen bij het zelfstandig en het op eigen kracht uitvoeren van taken. Ook motivatie en psycho-educatie (hoe ga je om met dyslexie?) zijn belangrijke aspecten om mee te nemen in de behandeling.

Behandelduur

Behandelingen worden meestal één keer per week gegeven, waarbij het kind thuis gedurende de week ook nog oefent. Dit vraagt veel motivatie en inzet van ouders en kind, maar zorgt voor het meeste effect. Een vergoed behandeltraject voor leerlingen in het basisonderwijs duurt tussen de 14 en 20 maanden (45-60 behandelingen). Het precieze aantal behandelingen is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Bij een particulier traject is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de dyslexie en factoren als motivatie. Na elke evaluatie (elke 3 maanden), wordt er gekeken of het traject een vervolg krijgt.

Evaluatie

Niet alleen aan het eind van een behandeltraject wordt er geëvalueerd, er vinden ook minimaal twee tussentijdse evaluaties plaats. Er worden dan toetsen afgenomen, die ook tijdens het diagnostisch onderzoek zijn afgenomen, zodat de resultaten goed vergelijkbaar zijn. De resultaten worden na elke evaluatie met ouders en school besproken. Waar nodig worden dan ook de doelen uit het behandelplan bijgesteld.

Afronding traject

Nadat het kind alle behandelsessies doorlopen heeft, wordt het traject afgerond. Het kan echter voorkomen dat de behandeling al eerder wordt stopgezet. Daarbij valt te denken aan de volgende redenen:

  1. Soms kan het zijn dat een kind bij een tussenevaluatie scores voor lezen en spellen behaalt, die volgens de normen als gemiddeld worden gezien.
  2. De behandeling kan ook worden afgebroken wanneer er bij de twee tussenevaluaties blijkt dat er geen of onvoldoende resultaat is bereikt.
  3. De behandelaar kan de behandeling afbreken wanneer er sprake is van veelvuldige afwezigheid en/of het niet uitvoeren van de oefeningen thuis, mits schriftelijk gedocumenteerd.
  4. De behandeling kan te allen tijde afgebroken worden op uitdrukkelijke (en schriftelijke) wens van het kind of zijn ouders/verzorgers.

Voor de particuliere trajecten geldt dit niet. Daar wordt na elke evaluatie met ouders (en leerkracht) gekeken of het traject wordt voortgezet.