Werken met protocollen in het voortgezet onderwijs

Laatst bijgewerkt op

Voor het voortgezet onderwijs is het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. Op deze pagina vind je meer informatie over wat dit protocol biedt en hoe je er mee kan werken. Kijk op Materialen | Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs voor meer informatie en de gratis download van het boek.

Leerlingen met dyslexie vragen om een specifieke aanpak en onderwijskundige begeleiding. Om hier handvatten voor aan te reiken is het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. Voor verschillende lagen in de school worden er op diverse gebieden punten beschreven die noodzakelijk zijn in de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Om in één oogopslag te kunnen zien waar directie, middenmanagement en docenten mee aan de slag kunnen, is een lijst van taken opgenomen aan het eind van elk hoofdstuk. Aan de hand van die lijst kan er bekeken worden aan welke punten er al voldaan wordt en op welke gebieden er nog extra kan worden ingezet.

Het heeft het meeste effect wanneer er schoolbreed wordt bekeken of het dyslexiebeleid op orde is en hier ook met het hele team aandacht aan wordt besteed. Op die manier wordt er door het hele team één lijn getrokken in de ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Het dyslexiebeleid aanscherpen kan aan de hand van het Protocol, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs. Dit is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het voortgezet onderwijs met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie. Nadat de scan is ingevuld ontvangen gebruikers een overzichtelijke rapportage waarin suggesties worden gegeven voor hoofdstukken uit het protocol en andere handreikingen en publicaties die praktische handvatten bieden. In het Protocol is terug te vinden hoe goed dyslexiebeleid op die punten eruit kan zien.

Specifiek voor talendocenten is er nog het Werkboek voor talendocenten in het vo. Voor leerlingen met dyslexie zal het leren van een vreemde taal meer moeite kosten, dan de gemiddelde leerling. Dit werkboek biedt ondersteuning bij het vormgeven van goed onderwijs aan leerlingen met dyslexie. Door de praktische inslag geeft het niet alleen informatie over de begeleiding van leerlingen met dyslexie, maar biedt het ook houvast in het koppelen van deze informatie aan het eigen handelen van de docent.

Zorgspecialisten in het voortgezet onderwijs die meer willen weten over toetsen en het inzetten van interventies, kunnen informatie halen uit Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo. Hierin wordt een overzicht gegeven van beschikbare toetsen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en begrijpend luisteren, in zowel het Nederlands als de moderne vreemde talen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan hoe de resultaten op deze toetsen vertaald kunnen worden naar het handelen in en buiten de klas.

Voor ondersteuning tijdens de verdere studieloopbaan zijn het Protocol Dyslexie mbo en het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs beschikbaar.