Samenwerken bij Ernstige Dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Van onderwijs naar zorg en terug

Sinds 1 januari 2009 kan de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) worden vergoed. Sinds 1 januari 2015 wordt deze vergoeding geregeld via de gemeentes onder de Jeugdwet. Met ingang van 1 januari 2022 spreken we van Ernstige Dyslexie (ED). De vergoede zorg geldt voor leerlingen in het primair onderwijs die de indicatie ED krijgen. Samenwerking tussen onderwijs-zorg-gemeenten is hierbij van belang. Om deze samenwerking te bevorderen en dit proces te ondersteunen zijn verschillende handreikingen en tutorials en andere materialen ontwikkeld. Op deze pagina wordt hier een overzicht van gegeven.

Gemeenten en SWV'en

Handreiking Samenwerken bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Deze handreiking biedt aandachtspunten voor sturing, bewaking en afstemming tussen gemeenten en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV). De rol van de poortwachter is hier ook in opgenomen. Daarnaast zijn er verschillende inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking tussen gemeenten en SWV’en op genomen in de handreiking.

In dit document wordt nog gesproken over EED, met ingang van 1 januari 2022 spreken we van ED (Ernstige Dyslexie). Voor de inhoud en betekenis van dit document heeft dit echter verder geen gevolgen.

Onderwijs en zorg

Onderstaande Leidraad en Handreiking stellen samen de betrokkenen in staat het proces van signalering naar diagnostiek inhoudelijk, organisatorisch en praktisch vorm te geven en te verantwoorden. Het Leerlingdossier Dyslexie wordt gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van diagnostiek. Deze Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier vormen samen één geheel. De professionaliseringsmodule Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk biedt handvatten om de kwaliteit van de procedures rondom de vergoedingsregeling verder te verbeteren.

1. Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg

De Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ED op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. 

2. Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie

Voorafgaand aan de doorverwijzing naar de zorg moet met de leerling een ondersteuningstraject op school worden doorlopen. Informatie over invulling en beoordeling van dit ondersteuningstraject is te vinden in deze handreiking. De Keuzehulp effectieve interventies op ondersteuningsniveau 3 en Checklist kwaliteitsaanpak en bijbehorende analyses kunnen worden ingezet voor het kiezen van een evidence informed interventieprogramma en voor de evaluatie van de kwaliteit van de uitvoering van de interventie. Daarnaast is er ook een overzicht van beschikbare interventieprogramma’s.

3. Leerlingdossier Dyslexie

Bij een vermoeden van ernstige dyslexie wordt door scholen het Leerlingdossier Dyslexie gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de doorverwijzing naar vergoede diagnostiek, waaronder ook informatie over het ondersteuningstraject dat een leerling op school heeft doorlopen. Tijdens het ondersteuningstraject kan het Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 worden gebruikt om de intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 3 te beschrijven.

Infographic ondersteuningsniveaus

Infographic die de verschillende ondersteuningsniveaus weergeeft

Bovenstaande infographic geeft het proces van onderwijs naar zorg weer, met de verschillende stappen rondom de ondersteuningsniveaus. Download de infographic hier: 

 

Tutorials

Om de kwaliteit van procedures rond de vergoedingsregeling (verder) te verbeteren zijn een aantal tutorial video's ontwikkeld die handvatten geven hiervoor. Deze zijn te vinden op deze pagina met tutorial video's.

 

Aanvullende informatie specifieke doelgroepen

Naast bovenstaande materialen zijn er verschillende bronnen die handvatten bieden in hoe gehandeld kan worden bij specifieke doelgroepen.

Doublures

Richtlijn omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot specialistische dyslexiezorg

Deze richtlijn biedt informatie over de weging van de onderwijsresultaten bij leerlingen die gedoubleerd hebben.

Hoogbegaafdheid

Richtlijn Lees- en Spellingproblemen in combinatie met Hoogbegaafdheid | 2018 | SDN

Richtlijn over de diagnostiek en behandeling van lees- en/of spellingproblemen bij hoogbegaafde leerlingen.

Meertaligheid

Kijk voor informatie over leesproblemen bij meertalige leerlingen op onze pagina in Weten: 

Weten | Meertaligheid en dyslexie