Checklist kwaliteitsaanpak

Laatst bijgewerkt op
  • Professioneel handelen op ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen

Checklist kwaliteitsaanpak

2021

De checklist is bedoeld voor ib’ers, leesspecialisten en remedial teachers. Zij kunnen leerkrachten en onderwijsassistenten indien van toepassing betrekken in de evaluatie. Met de checklist kan de kwaliteit en intensiteit van de uitvoering van een interventie op ondersteuningsniveau 3 gemonitord en geëvalueerd worden. Deze indicatoren bepalen naast de kwaliteit van het programma in welke mate een interventie effectief is. De checklist kan op verschillende niveaus worden gebruikt:

  • Op leerlingniveau om te kunnen beoordelen of de uitvoering van een interventie op ondersteuningsniveau 3 van voldoende kwaliteit is (geweest). De gesprekspunten in deze checklist geven aanknopingspunten voor een gesprek hierover met de uitvoerder.
  • Op schoolniveau om de huidige inrichting van ondersteuningsniveau 3 te evalueren. De checklist biedt na het invullen een overzicht van onderdelen die al goed op orde zijn en onderdelen waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Daarmee kan niet alleen de ondersteuning op niveau 3 steeds verder aangescherpt worden, maar ook de extra begeleiding op ondersteuningsniveau 1 en 2 (bijvoorbeeld op de punten kwaliteit van instructie, motivatie en feedback). Op die manier wordt er gewerkt aan een duurzame en effectieve ondersteuning op de verschillende ondersteuningsniveaus. De gesprekspunten in deze checklist geven aanknopingspunten voor het gesprek dat binnen het team gevoerd kan worden.

Meer informatie over de inhoudelijke invulling van de ondersteuningsniveaus is te vinden in de Handreiking invulling ondersteuningsniveaus 2 en 3. Om meer inzicht te krijgen welk interventieprogramma ingezet kan worden op school, kan de Keuzehulp worden doorlopen. Voor een onderbouwing van de Checklist en de Keuzehulp kan Effectief handelen op ondersteuningsniveau 3: een beknopte onderbouwing geraadpleegd worden.

De checklist is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met intern begeleiders van verschillende scholen.

Checklist kwaliteitsaanpak: Professioneel handelen op ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen | 2021 | Dyslexie Centraal