Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED

  • Samenwerken bij EED

Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED

Versie 2.0 | 2019

Informatie over invulling en beoordeling van ondersteuning bij signalering van achterstanden bij lezen en spellen is te vinden in deze handreiking. De handreiking is bedoeld voor betrokkenen in het onderwijs en de poortwachter EED-zorg.

Het onderwijs heeft als taak goed lees- en spellingonderwijs te geven. Daarbij hoort dat lees- en spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden. De wijze waarop deze intensieve begeleiding op basis van werkzame componenten kan worden vormgegeven wordt toegelicht in de handreiking. In onderstaande tutorials wordt dit toegelicht.

Tutorial: De vier ondersteuningsniveaus
Tutorial: Ondersteuningsniveau 3: Wat moet er inhoudelijk gebeuren?
Tutorial: Ondersteuningsniveau 3: Hoe organiseer je het?

Voor een beperkte groep leerlingen zijn goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling door een zorgverlener wenselijk. In de Leidraad wordt beschreven hoe het proces van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg wordt doorlopen. Het Leerlingdossier Dyslexie kan worden gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek. Hierin wordt ook het de wijze waarop intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 is geboden beschreven. De poortwachter kan gebruik maken van deze handreiking bij de beoordeling van het leerlingdossier.

Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED | 2019 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie