Film | Groep 1 en 2

De film bij de praktijkroute groep 1 en 2 laat zien wat een preventieve aanpak inhoudt in groep 1 en 2 van de basisschool. In de film zien we een leerkracht aan het werk, voorzien van deskundig commentaar. Ook de integrale aanpak is zichtbaar: de ib’er en de directeur ondersteunen de leerkracht proces- en beleidsmatig en de beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband komt aan het woord: ‘We doen het met z’n allen!’. 
 

Film | Praktijkroute basisonderwijs | Groep 1 en 2

De film geeft een realistisch beeld van de gang van zaken op een school voor basisonderwijs PCB de Vlucht te Bunschoten. Het accent ligt op de preventieve integrale aanpak van dyslexie: alle betrokkenen zien we aan het werk of komen aan het woord.

In de film bij de praktijkroute zien we de leerkracht uitgebreid aan het werk met de kinderen op het gebied van mondelinge taal en geletterdheid. We zien haar observeren, signaleren en preventief handelen met inzet van materialen en ICT. En we zien haar werken aan leesmotivatie en woordenschat. Ze geeft aan voor welke aanpak is gekozen: voor alle leerlingen, inclusief risicoleerlingen. 

De praktijk van de leerkracht wordt onderbouwd door deskundig commentaar over voorspellers van lees- en spellingproblemen (fonologisch bewustzijn, letterkennis, benoemsnelheid), risicofactoren en het belang van het goed uitvoeren van interventies.

De leerkracht doet het niet alleen. Aan het woord komen verder:

  • De intern begeleider (ib'er) gaat in op de wijze van signaleren en goed taalonderwijs, het ondersteunen van de leerkracht door inhoudelijk deskundigen en het betrekken van ouders.
  • De directeur van de school gaat in op beleidskeuzes voor preventie en goed taal- en leesonderwijs vanaf groep 1 en 2. Er zijn twee taalcoördinatoren opgeleid, er vindt facilitering van goede materialen plaatst en is er beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid. De directeur onderstreept de prettige samenwerking en ondersteuning van het samenwerkingsverband (SWV).
  • Op beleidsniveau benadrukt de beleidsmedewerker van het SWW dat het samen moet gebeuren met de scholen, besturen en gemeenten (netwerkorganisatie). We doen het met z’n allen!

Deze film toont een integrale aanpak op de drie niveaus. We zien

  1. de leraar werkend met de leerlingen,
  2. diegenen die haar ondersteunen binnen de school (ib’er, taalspecialist) en de directeur die het schoolbeleid onderbouwt en
  3. vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband die in de regio preventie en samenwerking met besturen en gemeenten mogelijk maken.