Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg

  • Samenwerken bij EED

Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg

Versie 2.0 | 2019

De Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. 

Het onderwijs heeft als taak goed lees- en spellingonderwijs te geven. Daarbij hoort dat lees- en spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden. Voor een beperkte groep leerlingen zijn goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling door een zorgverlener wenselijk. De Leidraad beschrijft het proces van signalering en wanneer en hoe lang je intensievere begeleiding (ondersteuningsniveau 2 en 3) aanbiedt. De Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 gaat dieper in op de inrichting van deze ondersteuningsniveaus in het onderwijs. In de Leidraad wordt verder toegelicht hoe doorverwijzing naar de zorg verloopt wanneer deze ondersteuning onvoldoende blijkt te zijn en er een vermoeden ontstaat van EED. In onderstaande tutorial wordt dit proces toegelicht. Het Leerlingdossier Dyslexie kan worden gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek. Het Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 kan worden gebruikt om intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 3 te beschrijven.

Tutorial: Hoe ziet de doorverwijzing eruit?

Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzing bij een vermoeden van dyslexie | 2019 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.