Overheid & dyslexie

Laatst bijgewerkt op

De overheid (Ministerie van OCW en Ministerie van VWS) speelt een belangrijke rol in de aanpak van dyslexie in onderwijs en zorg. Door het belang van een ketenaanpak uit te dragen en te faciliteren, en samen met betrokken partijen (Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV), schoolbesturen, zorgaanbieders en gemeenten) de verantwoordelijkheid te nemen voor goed onderwijs, preventie en integrale aanpak op het gebied van lezen, spellen en dyslexie(zorg).

Kamerbrief & Verbeterplan Aanpak Dyslexie

Begin juli 2023 beschreven staatssecretaris Van Ooijen en minister Dijkgraaf hoe zij invulling geven aan de motie-Peters over dyslexiezorg via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook bevat de kamerbrief een reactie op het onderzoeksrapport ‘Overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs? Onderzoek naar de financiële, juridische en uitvoeringsconsequenties’. Lees de kamerbrief en het onderzoeksrapport:

Uit het onderzoeksrapport volgen een aantal aanbevelingen met duidelijke verbetermaatregelen om de lees- en spellingondersteuning op school en de samenwerking in de hele dyslexieketen te versterken. Naar aanleiding hiervan is een Verbeterplan opgesteld, met als doel om alle kinderen te kans te bieden goed te leren lezen, met passende ondersteuning en zorg indien nodig.

In het verbeterplan wordt een zestal verbetermaatregelen genoemd, waar de komende tijd invulling aan zal worden gegeven. Dyslexie Centraal zal bij een aantal van deze maatregelen een belangrijke rol innemen.

De zes verbetermaatregelen uit het Verbeterplan Aanpak Dyslexie:

  1. Delen van goede voorbeelden en ervaringen van regio's met andere regio's;

  2.  Stimuleren van de inzet van een onafhankelijke poortwachtersfunctie;

  3. Verbeteren van de afstemming tussen zorgaanbieders en school door onderwijs te betrekken bij de gemeentelijke aanbesteding en kwaliteitseisen van de dyslexiezorg;

  4. Inrichten van een landelijke datamonitor die data bundelt voor onderwijs en zorg, wat ook inzicht geeft op regionaal en lokaal niveau;

  5. Meer aandacht voor lezen, spellen en dyslexie in (leraren)opleidingen;

  6. Ieder schoolbestuur borgt de expertise voor lezen, spelling en dyslexie en kan daarvoor een schoolondersteuner dyslexie inzetten.

Lees het volledige verbeterplan:

Kamerbrief | Dyslexiezorg

Begin maart 2021 beschreef staatssecretaris Blokhuis in een brief naar de Tweede Kamer hoe hij invulling geeft aan de gewijzigde motie-Peters over dyslexiezorg via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Met de stappen die hierin beschreven staan, wordt steviger ingezet op de verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en het onderwijsveld. Ook het Stimuleringsprogramma wordt hierbij genoemd

Kamerbrieven & webinar over Passend Onderwijs 

Begin november 2020 informeerde minister Slob de Tweede Kamer over 25 voorstellen voor een verbeterde aanpak in het passend onderwijs. Hierbij wordt ook de ontwikkeling van een landelijke norm voor de basisondersteuning genoemd. De aanpak van dyslexie op school valt ook onder de basisondersteuning, maar we weten dat op veel scholen met name de invulling van ondersteuningsniveau 3 hierbij als knelpunt wordt ervaren. Ook vanuit het Stimuleringsprogramma wijzen we er op dat het heel belangrijk is dat er goed zicht is op de invulling van de basisondersteuning en dat er voor eventuele knelpunten daarbij gezocht wordt naar duurzame oplossingen binnen het samenwerkingsverband. Benieuwd naar de voorstellen? Lees de kamerbrief over passend onderwijs:

Bekijk het webinar ‘Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!’ terug op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.

Daarnaast verscheen ook in november 2020 de derde gezamenlijke onderwijs- en zorgbrief vanuit de ministeries van OCW en VWS, waarin onder andere de samenwerkingsverbanden en gemeenten worden opgeroepen tot het maken van duurzame afspraken over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De ambities en doelstellingen van het Stimuleringsprogramma voor een integrale ketenaanpak van leesproblemen en dyslexie sluiten hierbij naadloos aan. Lees de brief hier:

Dyslexieverklaringen & -rapporten

In september 2018 heeft Minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond dyslexieverklaringen en een onderzoek naar de kwaliteit van dyslexierapporten:

Met dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie OCW, werd beoogd inzicht te krijgen in de kwaliteit van (recente) rapporten die door zorgprofessionals zijn opgesteld om verslag te doen van het diagnostisch onderzoek naar dyslexie.

In deze kamerbrief is het belang van professionalisering van de beroepsgroepen uit onderwijs en zorg omtrent de aanpak van leesproblemen en dyslexie benadrukt. Daarnaast is er ruimte voor verbetering wanneer het gaat om de kwaliteit van dyslexieverklaringen. Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid verschillende activiteiten in gang gezet:

1. Stimuleringsprogramma Preventieve en Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs 

Bekend onder de kortere naam Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, waar dit digitaal platform www.dyslexiecentraal.nl deel van uitmaakt (zie ook Over ons). Het Expertisecentrum Nederlands (EN) (penvoerder) voert samen met onder andere oudervereniging Balans en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie uit. Het Stimuleringsprogramma heeft als doel scholen beter in staat te stellen om systematisch en duurzaam te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

2. Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Op verzoek en met steun van de ministeries van VWS en OCW wordt een Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) samen met het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De ontwikkeling van de richtlijn wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Lees hier meer over in onderstaande update en op deze pagina.

Uit onderstaande kamerbrief komt naar voren dat een goede samenwerking tussen het onderwijs en gemeenten van belang is bij het verminderen van het aantal verwijzingen voor diagnostiek voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) (zie p. 25 van de 26 van de kamerbrief). Het ministerie van OCW en VWS gaan hier met betrokkenen als Dyslexie Centraal, de VNG, de PO-Raad en het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs verder mee aan de slag.

Dit zijn specifieke maatregelen op het gebied van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Daarnaast zijn er ook overkoepelende faciliterende maatregelen die gericht zijn op de regionale ketenaanpak en Passend Onderwijs, zie ook de pagina Regionale ketenaanpak dyslexie.