Overheid & dyslexie

De overheid (Ministerie van OCW en Ministerie van VWS) speelt een belangrijke rol in de aanpak van dyslexie in onderwijs en zorg. Door het belang van een ketenaanpak uit te dragen en te faciliteren, en samen met betrokken partijen (Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV), schoolbesturen, zorgaanbieders en gemeenten) de verantwoordelijkheid te nemen voor goed onderwijs, preventie en integrale aanpak op het gebied van lezen, spellen en dyslexie(zorg).

In september 2018 heeft Minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond dyslexieverklaringen en een onderzoek naar de kwaliteit van dyslexierapporten:

Met dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie OCW, werd beoogd inzicht te krijgen in de kwaliteit van (recente) rapporten die door zorgprofessionals zijn opgesteld om verslag te doen van het diagnostisch onderzoek naar dyslexie.

In deze kamerbrief is het belang van professionalisering van de beroepsgroepen uit onderwijs en zorg omtrent de aanpak van leesproblemen en dyslexie benadrukt. Daarnaast is er ruimte voor verbetering wanneer het gaat om de kwaliteit van dyslexieverklaringen. Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid verschillende activiteiten in gang gezet:

1. Stimuleringsprogramma Preventieve en Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs 

Bekend onder de kortere naam Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie waar dit digitaal platform www.dyslexiecentraal.nl deel van uitmaakt (zie ook Over ons). Het Expertisecentrum Nederlands (EN) (penvoerder) voert samen met onder andere oudervereniging Balans en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie uit. Het Stimuleringsprogramma heeft als doel scholen beter in staat te stellen om systematisch en duurzaam te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

2. Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Op verzoek en met steun van de ministeries van VWS en OCW wordt een Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) samen met het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De ontwikkeling van de richtlijn wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Lees hier meer over in onderstaande update en op deze pagina.

Uit onderstaande kamerbrief komt naar voren dat een goede samenwerking tussen het onderwijs en gemeenten van belang is bij het verminderen van het aantal verwijzingen voor diagnostiek voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) (zie p. 25 van de 26 van de kamerbrief). Het ministerie van OCW en VWS gaan hier met betrokkenen als Dyslexie Centraal, de VNG, de PO-Raad en het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs verder mee aan de slag.

Dit zijn specifieke maatregelen op het gebied van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Daarnaast zijn er ook overkoepelende faciliterende maatregelen die gericht zijn op de regionale ketenaanpak en Passend Onderwijs, zie ook de pagina Regionale ketenaanpak dyslexie.