Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie

Laatst bijgewerkt op

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

2021

Toelichting BVRD -1

2023

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie - Info voor ouders

2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie - Werkkaarten

2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie - Webinar november 2021

2021

De Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie beoogt antwoord te geven op de knelpunten die worden ervaren bij de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Het onderwijs-zorgcontinuüm rond lees- en/of spellingproblemen en dyslexie vormt hierbij de basis waarbij samenwerking tussen onderwijs en zorg van groot belang is. De richtlijn heeft als doel de bestaande schotten tussen onderwijs en zorg weg te nemen om deze samenwerking te bevorderen.

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Na een intensieve ontwikkelperiode is de richtlijn Dyslexie nu gepubliceerd en met ingang van 1 september 2021 beschikbaar voor gebruik in de praktijk.

Hoe kunnen professionals in onderwijs en zorg leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen het beste ondersteunen? Wat zijn goede instrumenten voor het uitvoeren van diagnostiek? Wat zijn effectieve behandelmethodes bij dyslexie? Welke hulpmiddelen kunnen professionals inzetten ter ondersteuning van jeugdigen met dyslexie en hun ouders? Welk minimaal taalniveau moeten jeugdigen hebben voordat professionals het risico op dyslexie bij anders- of meertaligen kunnen signaleren?

Voor deze en andere vragen biedt de richtlijn handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

Stapsgewijze ontwikkeling

De richtlijn Dyslexie is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De projectorganisatie was belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut. Het document is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldig ontwikkelproces. Een werkgroep bestaande uit wetenschappers en praktijkexperts met relevante expertise rond de signalering, diagnostiek, ondersteuning en/of behandeling van dyslexie heeft de richtlijn ontwikkeld. Inhoudelijke experts, leden van beroepsverenigingen en cliënten hebben feedback gegeven op het concept van de richtlijn. Daarnaast is de richtlijn in de praktijk van onderwijs en zorg getest. Alle commentaren zijn, na weging, verwerkt in de definitieve versie.

Professionele standaard

De richtlijn is geautoriseerd door NIP, NVO en LBRT en onderschreven door het NKD en behoort vanaf heden tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen. Dit betekent dat de richtlijn door alle professionals wordt toegepast óf dat zij daar gemotiveerd van afwijken. De richtlijn is immers gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten en op 'wat werkt’.

Producten

Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar. De digitale versies van deze producten zijn hieronder te vinden en te downloaden. De papieren versies van deze producten zijn te bestellen via Buro Extern: Bestellijst Richtlijnen Jeugd.

Referenties

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie | 2021 | Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Toelichting BVRD - 1 |2023| werkgroep beheer BVRD

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie - informatie voor ouders | 2021 | Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie - werkkaarten | 2021 | Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie - Webinar november 2021 | 2021 | Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Dyslexie Centraal en Expertisecentrum Nederlands

 

Contact

Vragen of reacties naar aanleiding van de richtlijn zijn welkom via info@bvrdbeheer.nl of via info@dyslexiecentraal.nl.

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie v1 | 2021 | Toering, Van Druenen & Ghesquière | NIP, NVO, NKD en LBRT