Regionale ketenaanpak dyslexie

Er zijn verschillende overkoepelende partijen betrokken bij de organisatie van (onderwijs)zorg in de regio waar onder andere de zorg voor leerlingen met dyslexie deel van uitmaakt: Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs voor het basisonderwijs (76) en voortgezet onderwijs (74), Jeugdzorgregio’s (42) en gemeenten (355). De regio’s die deze partijen bestrijken verschillen in omvang en aansturingsstructuur. Om kwalitatief goede (onderwijs)zorg en een sluitende ketenaanpak in de regio te bieden, is samenwerking tussen deze partijen van groot belang.

Er is sprake van een grote diversiteit aan jeugdproblematieken, waar dyslexie een klein deel van uitmaakt. Dit maakt het belang van een sluitende ketenaanpak voor dyslexie niet minder. Om een sluitende dyslexieketen te bevorderen, heeft het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie aansluiting gezocht bij de Brede Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd. De Coalitie wil brede lokale afspraken over jeugd en onderwijs bevorderen en baseert zich daarbij op twee rapporten:

Een sluitende ketenaanpak voor dyslexie vraagt om een regionale aanpak én landelijke activiteiten. Dit gebeurt in een ‘al doende lerende aanpak’ met inspirerende voorbeelden en verbetertrajecten waar onderstaande programma’s op aansluiten.

Zorg voor de Jeugd

In het programma Zorg voor de Jeugd wordt vanuit de lokale praktijk samengewerkt door gemeenten, professionals, jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. In het programma worden praktische oplossingen gezocht voor vraagstukken waarbij de praktijk het vertrekpunt. Deze oplossingen worden gedeeld met elkaar.

Met Andere Ogen

De Coalitie onderwijs-jeugd-zorg gaat met het programma Met Andere Ogen aan de slag om op lokaal niveau de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ door middel van een gezamenlijk leertraject te beantwoorden waarbij het kind centraal staat. Hiermee wordt beoogd om de samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en -hulp te verbeteren. Met als doel het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Preventie en oplossingen voor stelselverbeteringen maken hier ook deel van uit.

Samen optrekken in inspiratieregio’s

Het Stimuleringsprogramma zoekt aansluiting bij een aantal inspiratieregio’s van het programma Met Andere Ogen. De inspiratieregio’s/-gemeenten vormen het hart van het netwerk Met Andere Ogen. Dit zijn regio’s die zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau tijd en ruimte maken om te leren en te inspireren. De inspiratieregio’s delen kennis en kunde, dilemma's en successen met andere betrokkenen in het netwerk en inspireren zo anderen om te doen wat werkt voor kinderen.

In de Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie zijn goede voorbeelden te vinden van hoe op regionaal niveau wordt samengewerkt tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Ook het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie inventariseert en verzamelt goede voorbeelden uit de regio’s. De voorbeelden worden hier in de etalage gezet: Leren | Leren van goede voorbeelden. Kent uzelf goede voorbeelden uit de praktijk? Geef deze aan ons door via info@dyslexiecentraal.nl.

Regiokaarten samenwerkingsverbanden en jeugdzorg