Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Laatst bijgewerkt op
 • Handreiking voor samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs

Handreiking | Samenwerken bij EED | Digitale versie

2020

Handreiking | Samenwerken bij EED | Print versie

2020

Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)

Vanaf 1 januari 2022 spreken we van Ernstige Dyslexie (ED). Waar op deze website nog Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) staat, moet vanaf dat moment gelezen worden Ernstige Dyslexie (ED). Zie voor meer informatie de Leidraad Ernstige Dyslexie: van onderwijs naar zorg en de toelichtende brieven daarbij.

Titelpagina van de handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een handreiking voor samenwerking bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) ontwikkeld. De focus ligt op de samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Citaat uit de handreiking: 
“Met deze handreiking willen we gemeenten en SWV’en inspireren om samen afspraken te maken over de toegang tot de vergoede zorg en met elkaar samen te werken voor, tijdens en na het gehele traject. We geven enkele handvatten voor de samenwerking, gebaseerd op goede voorbeelden uit de praktijk. De handreiking biedt tevens aanknopingspunten voor regio’s waar nog weinig of geen afspraken zijn om als onderwijs en gemeente samen de ondersteuning en zorg te sturen en te bewaken.”

De handreiking beschrijft onder andere: 

 • Wie doet wat bij dyslexie en EED: taken en rollen (leerkracht/school, ouders, SWV, aanbieders)
 • Aandachtspunten voor sturing en bewaking door SWV en gemeenten bij de EED-zorg 
 • Afstemming van beleid
  • Goede informatievoorziening door het SWV en de gemeente
  • Tijdige signalering van lees- en spellingproblemen
  • Beschikken over procesbeschrijving (of routekaart) dyslexie/EED
  • Het regelen van een poortwachtersfunctie
  • Systematische en tijdige feedback
 • Hoe kunnen gemeente en SWV de EED-zorg samen sturen en bewaken?

Vanuit deze handreiking wordt ook verwezen naar de benodigde documenten die de school kan gebruiken voor de invulling van de ondersteuningsniveaus en doorverwijzing van onderwijs naar zorg bij EED en de tutorials over de Vergoedingsregeling zoals die zijn ontwikkeld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie | 2020 | D. Wienke | In opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van OCW