Welke toetsen op school bij een vermoeden van dyslexie?

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Oktober 2022

De laatste tijd komen er bij Dyslexie Centraal veel vragen binnen naar aanleiding van recente veranderingen in beschikbaarheid van toetsen en leerlingvolgsystemen in het basisonderwijs. De centrale vraag is steeds: welke toetsen mag en moet ik gebruiken op school voor de onderbouwing van een vermoeden van dyslexie?  

Het toetsen op school betreft natuurlijk allereerst het volgen van de lees- en spellingontwikkeling van de leerling. De interpretatie van de toetsresultaten wordt gebruikt voor het bepalen van de verdere invulling van het onderwijsaanbod aan de leerling. Hiervoor zijn verschillende soorten toetsen en leerlingvolgsystemen beschikbaar, waaruit scholen zelf een passende keuze kunnen maken.

Als de leerling bij het meten van de ontwikkeling op school echter grote uitval en blijvende achterstand bij lezen en/of spelling vertoont, dan kan er mogelijk sprake zijn van een vermoeden van dyslexie. Om de ernst van de achterstand en de hardnekkigheid van de lees-/spellingproblemen goed in kaart te brengen - en daarmee het vermoeden van dyslexie te kunnen onderbouwen - moet naast de gebruikelijke schooltoetsen ook gebruik gemaakt worden van specifieke toetsen voor woordlezen of spelling. Het gaat hierbij om genormeerde toetsen die het lezen of spellen op woordniveau meten, waarbij percentielscores worden opgeleverd. Deze percentielscores zijn nodig bij het vaststellen van het effect van de intensieve ondersteuning op school op ON2 en ON3, en bij een eventuele aanmelding voor aanvullende dyslexiezorg (ON4).

Soms zijn dit soort toetsen al opgenomen in de toetsbatterij van een LVS. Als dat echter niet het geval is, dan moeten aanvullende toetsen voor woordlezen of spellen ingezet worden. Dat kan voor alle leerlingen, maar moet in ieder geval bij die leerlingen waarbij ernstige uitval en mogelijk dyslexie vermoed wordt.  Scholen kunnen hier zelf verantwoorde keuzes in maken.

Op dit moment zijn de volgende toetsen beschikbaar voor het onderbouwen van een vermoeden van dyslexie in het basisonderwijs:

Woordlezen:

Spelling:

Neem bij verdere vragen over beschikbaarheid en gebruik van de toetsen contact op met de klantenservice van de betreffende testuitgever.