Aangepast toetsen voor de EED regeling na vertraging

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Juni 2020

Vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 is de intensieve periode voor ondersteuning op niveau 2 (ON2) en niveau 3 (ON3) bij leerlingen met leesproblemen en een vermoeden van dyslexie wellicht anders verlopen dan gebruikelijk. Hierdoor kan het nodig zijn om de intensieve begeleidingsperiode verder voort te zetten of in te halen in het nieuwe schooljaar. Dat kan ook gevolgen hebben voor  de toetsing voor de LVS momenten.

Voor leerlingen die in een traject richting EED-zorg zitten heeft dit gevolgen voor het afnemen van de tweede of de derde hoofdmeting en eventueel ook voor het plannen van (het inhalen van) de intensieve ondersteuning op ON3. 

Hieronder schetsen we de mogelijkheden voor opschuiven van toetsen en de intensieve periodes voor ondersteuning op ON2 en ON3.

Onderstaande informatie is ook opgenomen in dit pdf bestand: 

Flexibel toetsen door het schooljaar heen

In het kader van ‘flexibel toetsen’ heeft Cito voor alle LVS toetsen (inclusief DMT, AVI en Spelling) normen ontwikkeld die passen bij 3 tijdvakken in het schooljaar:

Toetsnaam Tijdvak

Begin (B)

augustus - november
Midden (M) december - maart
Eind (E) april - juli

Hierdoor is het mogelijk geworden om op elk gewenst moment in het schooljaar de LVS toetsen af te nemen en gebruik te maken van de voor dat moment ontwikkelde normen.

Toetsen voor doorverwijzing naar EED zorg

Voor het toetsen van leerlingen in het kader van het traject naar EED-zorg geeft ‘flexibel toetsen’ de mogelijkheid om toetsen met bruikbare normen van de hoofd- of tussenmeting af te nemen op de momenten die voor individuele leerlingen passend zijn.

Concreet betekent dat het volgende:

  • bij afname van toetsen in november (vanwege een tussenmeting of opgeschoven derde hoofdmeting) kunnen de normen van de “Begin”-toetsen gebruikt worden.
  • bij afname van toetsen in april (vanwege een tussenmeting of opgeschoven derde hoofdmeting) kunnen de normen van de “Eind”-toetsen gebruikt worden.

Let wel, als voor het derde meetmoment in bijvoorbeeld november of april getoetst wordt en de leerling tijdens het ‘standaard’ LVS toetsmoment daarvoor (in jun/sept/okt of in jan/feb) ook al op alle onderdelen getoetst, dan is het zaak om voor de meting in november of april de andere versies van de toetskaarten te gebruiken (de ‘B’ versies bijvoorbeeld, als de ‘A’ versies zijn gebruikt in jan/feb), zodat er minder kans is op test-hertest-effect bij de leerling.

Daarnaast is het advies om bij de derde hoofdmeting in november of april alleen de toetsen voor woord- en tekstlezen (DMT en AVI) en spelling af te nemen, omdat dit de relevante onderdelen zijn waarop de geboden intensieve ondersteuning op ON3 zich heeft gericht en waarvan het effect getoetst moet worden voor het aantonen van didactische resistentie / hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen. Voor rapportage over de scores op de overige toetsen kan dan in het leerlingdossier verwezen worden naar de resultaten van het laatste standaard LVS-meetmoment.
Het is verstandig om in het leerlingdossier de wijze van toetsen kort toe te lichten en eventueel in direct contact met de poortwachter of zorgaanbieder een en ander te bespreken.

Overzicht mogelijke scenario’s

Door het opschuiven van toetsmomenten en het eventueel inhalen van een deel of de volledige interventieperiode ON3 op school komt het voor sommige leerlingen er als volgt uit te zien. Onder de tabel volgt een toelichting.

Voorbeeld Gemist Inhalen Vervolgacties      
Leerling A

Hoofdmeting 3

juni 2020

Hoofdmeting 3

sept/okt

B-normen LVS

Leerlingdossier naar poortwachter, aanmelden voor EED zorg - okt      
Leerling B Deel intensieve periode ON3
(10-12 wk)
10-12 wk ON3
aug-nov

Hoofdmeting 3
november

B-normen LVS

Leerlingdossier naar poortwachter, aanmelden voor EED zorg - dec    
Leerling C Volledige intensieve periode ON3
(2 x 10-12 wk)
2 x 10-12 wk ON3
aug – jan/feb

Evt.
Tussenmeting
okt/nov 

B-normen LVS

Hoofdmeting 3
jan / feb

M-normen LVS
(standaard meetmoment)

Leerlingdossier
naar poortwachter, aanmelden voor
EED zorg - feb
 
Leerling D Hoofdmeting 2
juni 2020

Hoofdmeting 2
sept/okt

B-normen LVS

Intensieve periode ON3
2 x 10-12 wk
okt - april

Evt. Tussenmeting
jan/feb

M-normen LVS
(standaard meetmoment)

Hoofdmeting 3
april 2021

E-normen LVS

Leerlingdossier naar poortwachter, aanmelden voor EED zorg - mei
  • Leerling A: Heeft u Hoofdmeting 3 niet in juni kunnen afnemen, maar is de intensieve periode op ON3 in de periode februari – juni wel in voldoende mate en kwaliteit verlopen? Toets dan voor Hoofdmeting 3 in sept/okt en maak hierbij gebruik van de bijbehorende nieuwe normen van Cito. Zo snel mogelijk hierna kan het leerlingdossier doorgezonden worden voor controle door poortwachter en doorverwijzing naar EED zorg.
  • Leerling B: Is een deel van de intensieve periode op ON3 (bijv 10-12 weken) niet in voldoende mate en kwaliteit verlopen? Haal dit deel van de intensieve periode dan in, direct na de zomer, van augustus – november. Toets voor Hoofdmeting 3 in november en gebruik hiervoor de normen van de Begin (B)-toetsen. Zo snel mogelijk hierna kan het leerlingdossier doorgezonden worden voor controle door poortwachter en doorverwijzing naar EED zorg.
  • Leerling C: Is de volledige intensieve periode op ON3 (bijv 2 x 10-12 weken) niet in voldoende mate en kwaliteit verlopen? Haal de volledige intensieve periode van 2 x 10-12 weken dan in, start direct na de zomer, van augustus – februari. Toets voor Hoofdmeting 3 in februari en gebruik hiervoor de normen van de Midden (M)-toetsen. Zo snel mogelijk hierna kan het leerlingdossier doorgezonden worden voor controle door poortwachter en doorverwijzing naar EED zorg.
  • Leerling D: Was Hoofdmeting 2 in juni gepland en heeft u die niet in juni kunnen afnemen? Toets dan voor Hoofdmeting 2 in sept/okt en maak hierbij gebruik van de bijbehorende nieuwe normen van Cito. Start hierna de intensieve periode op ON3 van 2 x 10-12 weken, van oktober – april. Toets voor Hoofdmeting 3 in april en gebruik hiervoor de normen van de Eind (E)-toetsen. Zo snel mogelijk hierna kan het leerlingdossier doorgezonden worden voor controle door poortwachter en doorverwijzing naar EED zorg.