Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Laatst bijgewerkt op

Met ingang van 1 augustus 2009 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte ook van toepassing op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Op basis van deze wet (artikel 5b, in samenhang met artikel 1) is het verboden om onderscheid te maken bij het verlenen van toegang tot onderwijs, bij het aanbieden van onderwijs, bij het afnemen van toetsen en bij het afsluiten van onderwijs.

Verbod op onderscheid

‘Verbod op onderscheid’ betekent dat scholen verplicht zijn tot doeltreffende aanpassing als (de ouders van) een leerling met een beperking hierom (vragen) vraagt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het toestaan van een voorleesprogramma in de les en tijdens de examens. Wel moet het gaan om een redelijke aanpassing die niet te belastend is (artikel 2). Een leerling (of zijn ouders) kan (kunnen) bijvoorbeeld niet van de school eisen bepaalde voorleessoftware toe te staan of aan te schaffen, terwijl de school beschikt over een goedkoper alternatief met dezelfde ondersteuningsmogelijkheden.

College voor de Rechten van de Mens

Als ouders het niet eens zijn met de ondersteuning die de school biedt voor hun kind, dan kunnen ze een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Ook kunnen zij een klacht indienen als een school hun kind niet toelaat omdat het dyslexie heeft of als het kind om deze reden van school wordt verwijderd. Een andere reden om een klacht in te dienen kan zijn dat de school weigert om een doeltreffende aanpassing te realiseren.

De school kan eveneens, proactief, een bepaalde beleidskeuze ter toetsing voorleggen aan het College.

Belangrijk voor scholen om te weten is dat de Wet gelijke behandeling uitgaat van een omgekeerde bewijslast. In tegenstelling tot overige rechtspraak, waarbij de aanklager moet bewijzen dat de aangeklaagde schuldig is, moet in dit geval de aangeklaagde – lees: de school – met feiten kunnen onderbouwen dat ze niet in strijd met de wet gehandeld heeft.

Lees meer

Voorbeelden van oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn te vinden op www.mensenrechten.nl (zoek op ‘dyslexie’). De oordelen laten zien hoe het College het ‘verbod op onderscheid’ interpreteert.

De volledige tekst van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is te vinden op wetten.overheid.nl.

In de onderstaande brochure van het College voor de Rechten van de Mens worden de rechten van studenten in het mbo, hbo en wo toegelicht. Hoe zit het bijvoorbeeld als je verplicht stage moet lopen voor je opleiding?