Werkwijze

Laatst bijgewerkt op

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wil bevorderen dat scholen systematisch en duurzaam werken aan goed lees- en spellingonderwijs. Met een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie kunnen onterechte verwijzingen naar de dyslexiezorg en het risico op laaggeletterdheid worden voorkomen. Een effectieve aanpak in onderwijs en zorg zal er toe leiden dat alle leerlingen – met of zonder dyslexie – zo geletterd mogelijk worden en zich hierbij competent en gewaardeerd voelen. 
De vraag is nu: WAT moet er voor deze effectieve aanpak precies gebeuren en HOE kan dit het beste gedaan worden? En wat is er voor NODIG om deze aanpak ook te laten slagen? Het Stimuleringsprogramma gaat uit van een specifieke werkwijze die aan de hand van twee ‘spinnenwebben’ is vormgegeven. Deze wordt in bovenstaand filmpje toegelicht, en de 'spinnenwebben' zijn hieronder te downloaden.

Afbeelding van de binnenkant van de placemat, die uitleg geeft over de werking van het Stimuleringsprogramma.

Tot slot hebben wij een overzicht gemaakt van wat het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie doet en wat betrokken partijen kunnen doen: 

Stimuleringsprogramma Betrokken partijen

Faciliteren van verbeteracties

Verbeteringen uitvoeren / opvolgen

Beschrijvingskader voor goede voorbeelden

Voorbeelden aandragen en beschrijven

Beschikbaar stellen goede kennis

Inzetten kennis in de eigen praktijk

Bevorderen samenwerking onderwijs & zorg

Leiding en uitvoering geven aan de samenwerking

Ontwikkelen van passende inhoud voor professionalisering en ondersteuning

Verzorgen en organiseren van de professionalisering en ondersteuning

Data verzamelen & beschikbaar maken en aanzetten tot sturen op data

Gebruikmaken van aangereikte data: sturen en inzetten van cyclische verbetertrajecten

Aandragen van oplossingsrichtingen bij overheden en inspectie

Overheden en inspectie nemen hun eigen verantwoordelijkheid hierbij