Film | Routeplanner Voortgezet Onderwijs

De film laat de docenten en dyslexiecoach aan het werk zien, leerlingen en ouders komen aan het woord. Het team wordt ondersteund door zorgcoördinatie en directie. De werkwijze is op beleidsniveau vastgelegd in een ontwikkelagenda op ondersteuningsgebied voor meerdere jaren.
 

Film | Routeplanner Voortgezet Onderwijs

De film geeft een realistisch beeld van de gang van zaken op een school voor voortgezet onderwijs het Fioretti College in Hillegom. Het accent ligt op de integrale aanpak van dyslexie: alle betrokkenen zien we aan het werk of komen aan het woord.

De dyslexiecoach gaat in gesprek met de leerling over de mogelijkheden die de school biedt en wat de leerling nodig heeft, en wat niet. Dat verschilt per leerling.

We zien docenten aan het werk: de docent wiskunde die met wiskunde-vertaallijstjes werkt en de docent aardrijkskunde die laat zien dat digitaal werken veel mogelijkheden biedt voor dyslectische leerlingen.

Leerlingen vragen om begrip en vertellen heel helder wat ze nodig hebben, waar docenten rekening mee kunnen houden.  We zien hen aan het werk tijdens een les psycho-educatie. 

Een ouder van een van de leerlingen geeft suggesties voor aanpak en faciliteiten en drukt ouders op het hart op tijd aan de bel te trekken.

Niet alleen de leerlingen hebben ondersteuning nodig, maar ook de docenten en de dyslexiecoach. Ze geven aan graag iemand te hebben bij wie ze terecht kunnen. Daarin voorziet de dyslexiecoördinator met o.a. praktische tips, materialen en scholing op het gebied van HGW en ICT.

Ook werkt de school samen met een externe zorgprofessional, waarbij expliciet aandacht is voor de overdracht van haar expertise naar het team én voor facilitering van het team om aan zo’n project deel te nemen. Dat vraagt om lijntjes naar zorgcoördinatie en directie.

De keuzes op beleidsniveau vormen op deze school het fundament voor de aanpak die we zien. De ondersteuningscoördinator legt uit dat de begeleiding van dyslectische kinderen géén apart systeem is: leerlingen in de les versterken en vooral ervoor zorgen dat de leerling zelfstandig wordt. 

Dit is op beleidsniveau vastgelegd in een ontwikkelagenda op ondersteuningsgebied voor meerdere jaren, waar dyslexie een onderdeel van is, met een daarbij behorend budget.

De directeur benadrukt dat implementatie van deze werkwijze een proces van meerdere jaren is. Dat doe je niet zo maar even. Het vraagt tijd, evenals dat het tijd van ouders vraagt om een goede school te kiezen.

Het motto luidt dan ook: Succes creëer je met elkaar!