Dyslexiescan VO | Visie en missie

  • Verbeterdomein
  • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Terug naar de Dyslexiescan Voortgezet onderwijs
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Functionele geletterdheid in de eigen taal en in de vreemde talen vinden wij belangrijk voor onze leerlingen. We zijn ons ervan bewust, dat lees- en spellingproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid ernstige belemmeringen vormen voor de leerling in onderwijs en maatschappij. Goed onderwijs en goede begeleiding voorkomen onnodige lees- en spellingproblemen en onterechte dyslexieverklaringen tijdens en na de vo-loopbaan van de leerlingen. We erkennen dat leerlingen met lees- en spellingproblemen – willen ze het onderwijs kunnen volgen waar zij de capaciteiten voor hebben - specifieke maatregelen nodig hebben. Deze maatregelen hoeven niet altijd afhankelijk te zijn van ‘verklaringen’, de leerling is de maat. We vinden het belangrijk dat docenten de visie en missie van onze school ook daadwerkelijk naleven. Het team moet in de gelegenheid worden gesteld samen na te denken over hoe onze visie en missie in de praktijk kan worden gebracht en daarin vaardigheden te ontwikkelen. Wij geloven dat open en transparante communicatie met alle partijen hét smeermiddel is voor optimale begeleiding van leerlingen met dyslexie. Een expliciete rol is weggelegd voor directie en teamleiders, die verantwoordelijk zijn voor het scheppen van draagvlak, voor de implementatie en de borging van de begeleiding. De visie en missie met betrekking tot alle ondersteuningsgebieden wordt vertaald in een ‘ontwikkelagenda’ voor meerdere jaren, met een daarbij behorend budget. De ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie is daar een onderdeel van. Wij werken samen met ketenpartners in de regio en zorgen met elkaar voor een doorgaande ontwikkelingslijn (po-vo-vervolg). Alle strategische partijen formuleren hun visie en missie in de documenten die daarvoor binnen passend onderwijs en Jeugdzorg voorzien zijn: SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) (school), ondersteuningsplan (SWV), strategisch beleidsplan (bestuur) en Beleidsplan Jeugd (gemeente). De Onderwijsinspectie mag ons bij haar toezicht bevragen op de wijze waarop wij leerlingen met dyslexie begeleiden en welke effecten wij daarmee behalen.