Dyslexiescan VO | Onderwijskundig beleid en uitvoering

Laatst bijgewerkt op
  • Verbeterdomein
  • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Terug naar de Dyslexiescan Voortgezet onderwijs
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Bij ons op school vormt het onderwijskundig beleid en vooral de uitvoering daarvan de vertaling van onze visie en missie. De begeleiding van leerlingen met dyslexie vormt géén apart systeem, maar vindt in álle lessen plaats. Het bevorderen van zelfstandigheid en het welbevinden van de leerlingen is daarbij een speerpunt, waar alle docenten zich van bewust zijn en dat expliciet in ons onderwijskundig beleid is opgenomen. Om dit te realiseren ondersteunen we docenten, mentoren en dyslexiecoaches en coachen nieuwe docenten of vervangers. Het realiseren van een doorgaande lijn en een warme overdracht is voor ons cruciaal. Voordat leerlingen naar onze school komen, is er contact met het basisonderwijs, met de leerling en met de ouders/verzorgers. Het is van meet af aan duidelijk welke leerlingen hardnekkige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben. We beschikken over een administratiesysteem, waarin alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en dus ook leerlingen met dyslexie, vermeld staan. Dat systeem biedt iedere docent inzage in de uitgereikte dyslexiekaarten en wat daarin (in grote lijnen) voor iedere leerling is vastgelegd. Ook is het leerlingdossier en de reeds eerder geboden hulp bekend. Na het eerste schooljaar in het vo vindt terugkoppeling plaats naar de basisschool. We hebben zicht op het percentage leerlingen dat bij ons binnenkomt met een dyslexieverklaring en op het percentage leerlingen dat de school verlaat met een aangepast examen (ISD) vanwege dyslexie. Het bieden van faciliteiten (o.a. extra tijd bij proefwerken, inzet van dyslexiehulpmiddelen) hangt niet uitsluitend af van het hebben van een dyslexieverklaring. Wij bieden leerlingen begeleiding en faciliteiten op maat. Er zijn schoolbrede afspraken over de warme overdracht, de aanpak op de drie ondersteuningsniveaus, faciliteiten, toetsing, inzet van methoden en dyslexiehulpmiddelen, compensaties en dispensaties, de communicatie daarover en de manier waarop we dat monitoren. Deze afspraken zijn samen met het onderwijskundig beleid vastgelegd in een beleidsplan en/of SOP. We hebben een ondersteuningsteam bestaande uit een dyslexiecoach, dyslexiespecialist en ondersteuningscoördinator, van wie de functies en de daarbij behorende taakuren zijn eveneens beschreven in het beleidsplan en/of het SOP. De lijnen naar teamleiders en directie zijn kort, zij geven richting, denken actief mee en faciliteren het onderwijskundig beleid door het bieden van structurele middelen vervat in een meerjarig budget. Het monitoren en evalueren van de ondersteuningsaanpak verloopt via cyclische kwaliteitsmeting op basis van datasturing . Bij het onderwijskundig verbeterbeleid wordt rekening gehouden met draagkracht en de gegeven verandercapaciteit van ons team. We beseffen dat het implementeren van dit beleid een proces van meerdere jaren is. Onderwijskundig beleid overstijgt de school, het betreft tevens de schoolbesturen, het SWV en (voor sommige onderdelen) de gemeenten.