Dyslexiescan VO | Betrokkenheid leerlingen en ouders/verzorgers

Laatst bijgewerkt op
  • Verbeterdomein
  • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Terug naar de Dyslexiescan Voortgezet onderwijs
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Bij ons op school worden leerlingen met dyslexie en hun ouders/verzorgers in begrijpelijke taal geïnformeerd over de begeleiding bij dyslexie. Dat gebeurt door heldere documenten (schoolplan, beleidsplan dyslexie te vinden op website), via ouderavonden en oudercontacten. We geven goede voorlichting en er is een ict-helpdesk voor vragen. Er zijn korte lijnen: leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen met vragen. Ouders/verzorgers hebben duidelijkheid over wat er in de klas wel en niet geboden kan worden. Ze worden betrokken bij het opstellen van de dyslexiekaart en/of het begeleidingsplan. Daarbij is expliciet aandacht voor wat er van de leerling wordt verwacht. We streven ernaar om de leerling zoveel mogelijk eigen regie te geven. Leerlingen laten een proactieve houding zien. Leerlingen benaderen zelf de docenten als ze ergens mee vast lopen. Docenten maken afspraken met leerlingen wat leerlingen zélf kunnen doen. Leerlingen en docenten nemen elkaar serieus en komen gemaakte afspraken na. Indien er reden is voor intensivering van de begeleiding, compensaties en dispensaties, inzet van dyslexiehulpmiddelen betrekken we leerlingen, ouders/verzorgers in een vroeg stadium. Bij het verkrijgen van extra faciliteiten (bijvoorbeeld mondelinge toetsing) en (gedeeltelijke) vrijstellingen (bijvoorbeeld van een vreemde taal) is er vanuit de leerling een bepaalde mate van inspanning en correcte werkhouding vereist. Er is altijd ruime gelegenheid om samen te bekijken hoe de school, leerlingen en ouders gezamenlijk kunnen optrekken. De inspanningsverplichting van de school houdt gelijke tred met de inspanningsverplichting van de leerling. We houden rekening met verschillen in ondersteuningsmogelijkheden, sociale achtergrond, en waarden en normen van de leerlingen en ouders/verzorgers. Ook bieden we leerlingen met dyslexie de mogelijkheid om elkaar te helpen en ervaringen uit te wisselen (lotgenotencontact).