Dyslexiescan VO | Begeleiding op Ondersteuningsniveau 2

Laatst bijgewerkt op
  • Verbeterdomein
  • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Terug naar de Dyslexiescan Voortgezet onderwijs
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Leerlingen met dyslexie hebben een vast aanspreekpunt (dyslexiecoach) die met hen de faciliteiten op de dyslexiekaart operationaliseert en regelmatig evalueert. In het kader van taalgericht vakonderwijs en bij de talen bieden docenten leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie zo nodig meer instructie en oefentijd als het gaat om het uitbreiden van de (vakspecifieke) woordenschat en het verwerven van lees- en schrijfvaardigheden. Voor leerlingen met dyslexie geldt een passend toetsbeleid (extra tijd, aangepaste beoordeling), dat transparant is voor leerlingen en ouders en waar alle docenten zich aan houden. Het digitaal afnemen van toetsen is voor ieder vak goed geregeld en zonodig stellen docenten de hand-out van de les digitaal ter beschikking. Er zijn extra begeleidingslessen (bijvoorbeeld tijdens keuzewerktijd) voor verschillende vakken, waar alle leerlingen en dus ook leerlingen met dyslexie, gebruik van kunnen maken. Het flexibel inzetten van dyslexiehulpmiddelen in de klas, vormt een speciaal aandachtspunt. Docenten en leerlingen zijn op de hoogte van de dyslexiehulpmiddelen (voorleesprogramma’s, digitale regelkaarten) en weten hoe ze werken. Er vindt regelmatig uitleg plaats over de inzet daarvan en het gebruik in de klas, voor zowel leerlingen, ouders/verzorgers als voor docenten. De school voorziet in een ict-hulpdeskfunctie voor vragen van leerlingen, ouders en docenten. Naast de didactische en vakgerichte begeleiding van leerlingen is er aandacht voor het leren omgaan met de lees- en spellingproblemen en dyslexie (psycho-educatie). Vanuit de vertrouwensband tussen de dyslexiecoach en de leerling worden de resultaten en successen besproken, evenals de problemen waar leerlingen tegenaan lopen en eventuele oplossingen daarvoor. Samen wordt gekeken hoe de leerling zélf stappen kan zetten om gaandeweg zelfstandig(er) om te gaan met de dyslexie.

Bij de start op de middelbare school is het contact met de dyslexiecoach intensief, opdat preventief oplossingen aangereikt kunnen worden. In de hogere leerjaren is het contact met de dyslexiecoach minder intensief, maar de leerlingen hebben nog steeds een vast aanspreekpunt waar ze altijd terecht kunnen met vragen. Bij de overstap naar het vervolgonderwijs bespreekt de decaan eventuele bijzonderheden van de studiekeuze in relatie tot dyslexie.