Stand van zaken: bestuur en beleid

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Januari 2020

Beleid en bestuur cruciaal voor sluitende ketenaanpak dyslexie

De doelstelling van het Stimuleringsprogramma om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs en daarmee aan het terugdringen van onterechte doorverwijzingen naar de dyslexiezorg, vraagt om een sluitende ketenaanpak dyslexie. Dit moet gerealiseerd worden door onderwijs én zorg. Professionals kunnen dit niet alleen, zij hebben daarbij ondersteuning nodig van strategische partijen, waaronder Samenwerkingsverbanden/schoolbesturen en gemeenten enerzijds en ministeries (OCW & VWS), VNG en inspecties anderzijds. Datamonitoring is daarbij onontbeerlijk.

Een sluitende ketenaanpak dyslexie is belangrijk, omdat deze aanpak (1) de kwaliteit van onderwijs én zorg en afstemming met ouders verbetert, (2) zicht biedt op strategisch gedrag van ketenpartners en (daarmee) (3) het aantal onterechte verwijzingen aanzienlijk kan verminderen.

Daarbij hebben we rekening te houden met regionale verschillen, die vragen om een regionale aanpak. Het Stimuleringsprogramma wil hierin vooral een verbindende rol vervullen en samenwerking in lerende netwerken stimuleren. De focus ligt daarbij op ketensamenwerking tussen onderwijs & zorg op alle niveaus:

  • Op strategische niveau zoekt het programma aansluiting bij de inspiratieregio’s en aandeelhouders van de landelijke Coalitie Onderwijs, Jeugd en Zorg. Zie de website www.aanpakmetandereogen.nl​.
  • Op tactisch en operationeel niveau verbindt het programma reeds bestaande regionale netwerken van beroepsgroepen, ouderverenigingen en programma’s voor laaggeletterdheid en leesbevordering van bibliotheken en gemeenten.

Datamonitor lezen en dyslexie

Om duurzame kwaliteitsverbetering te bereiken, is er behoefte aan betrouwbare informatie over lees- en spellingresultaten. Maar ook over de inzet van ict-hulpmiddelen, over het verwijsgedrag van scholen, over de werkwijze van zorginstellingen en over de besteding van gemeentelijke budgetten voor dyslexiezorg. Het Stimuleringsprogramma onderzoekt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een data-monitor lezen en dyslexie. Het doel van een data-monitor is om betrokkenen op álle niveaus handvatten te bieden om met behulp van data in de gewenste richting te sturen.

Het - door het Stimuleringsprogramma uitgevoerde - verkennende onderzoek heeft laten zien dat de behoefte aan datamonitoring bij gemeenten, samenwerkingsverbanden (SWV) en inspectie groot is, maar dat het verkrijgen van bruikbare datasets alleen lukt als ook strategische partijen er de schouders onder zetten en het belang van datamonitoring ondersteunen.