Denktankdag

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Maart 2018

Op 9 maart 2018 vond de Denktankdag plaats. Op deze dag is met een vijftigtal deelnemers met verschillende achtergronden besproken wat er nodig is om de doelen van het Stimuleringsprogramma te bereiken en duurzaam te verankeren. Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de Denktankdag:

 

Impressievideo Denktankdag

Tijdens de Denktankdag verzorgde Aryan van der Leij een inleiding over preventie van laaggeletterdheid en dyslexie. Hierbij gaf hij een schets van wat er volgens hem nodig is om de doelstellingen van het Stimuleringsprogramma te verwezenlijken. De daaropvolgende pitches vormden de basis voor de rondetafelgesprekken.

Inhoudelijk dagverslag

In het verslag vind je de samenvatting van de ronde tafels van de Denktankdag (9-3-2018), aangevuld met de uitvraag van deelnemers op de Nationale Dyslexie Conferentie van Lexima (21-3-2018) en een vo-conferentie georganiseerd door Medilex (18-04-2018). Ook zijn de binnengekomen suggesties naar aanleiding van de oproep tijdens de Denktankdag samengevat en aan het eind opgenomen. Het inhoudelijke verslag van de denktankdag kun je hieronder downloaden.

Pitches

Er werd door maar liefst 10 sprekers, in 3 rondes een korte presentatie gegeven, oftewel pitches. Zij spraken vanuit hun eigen achtergrond (ouders, onderwijs- en zorgprofessionals, beleid), waarbij zij op basis van ervaringen uit de praktijk bepaalde knelpunten aan de kaak stelden of juist inspirerende voorbeelden toonden van ‘good practices’. Elke pitch werd afgesloten met een duidelijke oproep of stelling. Na de pitches volgden steeds groepsdiscussies om de gepresenteerde punten en stellingen nader te bespreken. De opbrengsten hiervan werden weer plenair teruggekoppeld. Hieronder vind je van elke pitch een filmpje 

Pitch 1 – Beleid – Jack Biskop, landelijk netwerk leidinggevenden passend onderwijs (LPO)

Jack Biskop ziet een belangrijke taak weggelegd voor de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Door landelijk beleidsafspraken te maken kunnen zij met gemeenten meer preventief aan de slag om het aantal leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen terug te dringen.

Video - Pitch Beleid - Jack Biskop

 

Pitch 2 – Beleid – Daniëlle Kloosterman, beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit SWV – PO

Danielle Kloosterman pleit voor gemeenschappelijk regionaal beleid om beter zicht te krijgen op de scholen die extra ondersteuning nodig hebben. Bovendien kunnen scholen zo meer van elkaar te leren om het leesonderwijs te verbeteren.

Video - Pitch Beleid - Daniëlle Kloosterman

 

Pitch 3 – Beleid –Marika de Bruijn – senior adviseur onderwijs Stichting Kindante

Marika de Bruijn gaat in op de rol van het schoolbestuur bij het stimuleren van preventie en de afstemming tussen onderwijs en zorg: leerkracht en behandelaar, school en behandelinstituut, bestuur en gemeente. Door deze brede aanpak neemt het deskundigheidsniveau van professionals toe en worden minder kinderen naar de dure zorg verwezen (Dyslexie in Transitie).

Video - Pitch Beleid - Marika de Bruijn

 

Pitch 4 – Onderwijs- en zorg professionals – Ria Kleijnen, projectleider ‘Dyslexie in Transitie’

Ria Kleijnen verwacht veel van een integrale ketenaanpak en resultaatgerichte samenwerking tussen alle betrokkenen op uitvoerend niveau. Dat is niet zo eenvoudig als het klinkt en vereist vooral aansturing, die het beste uit alle samenwerkingspartners haalt. ‘Heel praktisch met de vraag: wat kun jij concreet bijdragen?’

Video - Pitch Onderwijs- en zorgprofessionals - Ria Kleijnen

 

Pitch 5 – Onderwijsprofessionals – Hedwig de Krosse, opleider VO, Radboud Docenten Academie  

Hedwig de Krosse benadrukt hoe belangrijk het is om docenten in het voortgezet onderwijs te faciliteren, zodat zij leerlingen met dyslexie beter kunnen ondersteunen. Een blended leeromgeving kan hierbij helpen om docenten in beweging te krijgen. Maar dat stelt wel specifieke eisen aan de inrichting van die leeromgeving…

Video - Pitch Onderwijsprofessionals - Hedwig de Krosse

 

Pitch 6 – Onderwijsprofessionals – Truus Boogaard, directeur LBRT

Truus Bogaard onderstreept de cruciale rol van geregistreerde onderwijszorgspecialisten. Remedial Teachers die lid zijn van de landelijke beroepsvereniging kunnen als geen ander inspringen op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Bijvoorbeeld door leerlijnen of methodieken aan te passen en interventies op maat in te zetten. Elke school zou dus een RT-er in huis moeten hebben, vindt zij.

Video - Pitch Onderwijsprofessionals – Truus Boogaard

 

Pitch 7 – Zorgprofessionals – Boukje Toering, dyslexiebehandelaar

Boukje Toering vertelt waarom we de ervaringen die zijn opgedaan met de dyslexiebehandeling vooral moeten gebruiken in de strijd tegen laaggeletterdheid. Zij doelt dan met name op de kennis die een behandelaar heeft van succesvolle behandelingredienten: belang van therapeutische relatie, doelgerichte instructie, feedback en feedforward.

Video - Pitch Zorgprofessionals – Boukje Toering

 

Pitch 8 – Ouders – Swanet Woldhuis, directeur Oudervereniging Balans & Wilma Elsman & dochter Lis

Swanet Woldhuis hamert erop: neem kinderen en ouders serieus! Luister naar wat ze vertellen en vraag door. Let daarbij bovendien op laaggeletterdheid en op problemen die samenhangen met dyslexie, zoals hoogbegaafdheid en autisme. Want one size fits nobody!

Video - Pitch Ouders - Swanet Woldhuis

 

Pitch 9 – Website / digitaal platform – Marijke van Grafhorst, voorzitter NKD

Marijke van Grafhorst schetst aan welke voorwaarden het nieuwe online informatiepunt voor dyslexie moet voldoen, zodat het werkelijk als platform gaat fungeren waarop alle betrokkenen vinden wat ze nodig hebben. Dat vraagt meer dan zomaar het ontwikkelen van een website.

Video - Pitch Website / Digitaal platform - Marijke van Grafhorst

 

Pitch 10 – Hulpmiddelen – Katrien Horions, onderzoeker Hogeschool Zuyd / COM project

Katrien Horions onderzocht, samen met collega’s Ruth Dalemans, Uta Roentgen en Edith Hagedoren, waarom veel hulpmiddelen voor dyslexie ongebruikt in de kast blijven liggen. Instructie alleen is niet genoeg, waarschuwt zij. Daarnaast is ook bewustwording nodig om behandelaars en docenten over hun koudwatervrees heen te helpen.

Video - Pitch Hulpmiddelen – Katrien Horions