Overdracht

Een zorgvuldige overdracht van informatie is van belang om de student goede ondersteuning te kunnen (blijven) bieden tijdens zijn studieloopbaan. In dit artikel lees je meer over de overgang van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding. 

Om voor een soepele overgang te zorgen is het handig om een vaste procedure te hanteren voor de overdracht van informatie. Hier wordt in het Protocol Dyslexie Middelbaar Beroepsonderwijs ook aandacht aan besteed. In dat Protocol is ook meer informatie te vinden over de begeleiding van studenten met dyslexie. Deze factsheet over dyslexie (gemaakt door ECIO) geeft ook over de begeleiding van studenten kort en bondig informatie weer.

Procedure

In veel regio’s is overdracht van het vo naar het mbo centraal geregeld, bijvoorbeeld met een digitaal doorstroomdossier (zoals Intergrip). Op die manier weet je zeker dat de benodigde informatie vastgelegd wordt en toegankelijk is voor het vervolgonderwijs. Natuurlijk geldt ook voor de overgang naar het hbo of universiteit, dat het belangrijk is dat de informatie helder is vastgelegd.

Overdrachtsdossier

In de overdracht zouden gegevens te vinden moeten zijn zoals gevolgde en voltooide opleidingen, schoolprestaties en datum van in- en uitschrijving. Wanneer een student lees- en/of spellingproblemen of dyslexie heeft zou er nog meer informatie in het dossier moeten staan:

  • Bekijk of er in het dossier een dyslexieverklaring zit en het onderliggende onderzoeksrapport. En wanneer dat zo is, of deze voldoen aan de eisen zoals omschreven door de SDN.
  • Bekijk observaties of toetsscores, zijn er op basis daarvan signalen van lees- en/of spellingproblemen?
  • Bekijk de beschrijvingen van de ondersteuning die aan de student is geboden in het vo en wat het resultaat hiervan was.

Missende informatie

Soms komt het voor dat het dossier niet volledig is of mist er informatie. Ga dan met de student in gesprek, en wanneer dit nodig is ook met de aanleverende school. Daarmee kunnen ook twijfels worden besproken of een student met lees- en/of spellingproblemen doorverwezen zou moeten worden naar diagnostisch onderzoek.

Intakegesprek

Naast de informatie uit het overdrachtsdossier, kan de student zelf uiteraard ook veel vertellen over hoe hij zijn lees- en/of spellingproblemen of dyslexie ervaart. De ernst van de dyslexie en de benodigde ondersteuning kan per student sterk verschillen. Het is verstandig om een uitgebreid intakegesprek met de student te voeren, zodat een zo volledig mogelijk beeld verkregen wordt van de dyslexielast en de ondersteuningsbehoefte van de student. Daarbij biedt een intakegesprek ook de mogelijkheid om een student medeverantwoordelijk te maken voor het bepalen van de ondersteuningsbehoeften binnen de opleiding. Door te vragen naar eerdere ervaringen met betrekking tot ondersteuning, kan er samen worden gekeken wat kan worden voortgezet en waar nog aanpassingen of aanvullingen nodig zijn. Een aantal voorbeeld- vragen voor een intakegesprek met een student met dyslexie zijn te vinden in het Protocol mbo.

Lees meer