Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS/ESM)

Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS/ESM)

Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS, voorheen ESM) is een katern bij de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie.

Inmiddels wordt er niet meer gesproken van Ernstige Spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM), maar van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In deze publicatie uit 2009 wordt de term ESM nog gehanteerd. 

In dit katern worden aanbevelingen gedaan voor scholen die aan de slag willen met het leesonderwijs voor leerlingen met TOS. Tevens biedt het handvatten voor ambulant begeleiders die leerlingen met TOS in het regulier basisonderwijs begeleiden. Het katern sluit aan op de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Deze protocollen zijn ook bruikbaar voor speciaal basisonderwijs, maar zijn niet altijd toereikend voor de specifieke problematiek van deze scholen. In het kader van het Masterplan Dyslexie is het leesonderwijs op scholen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en de knelpunten die ze daarbij ervaren in kaart gebracht. 

 

2009 | Hanneke Wentink, Simone Hoogenboom & Albert Cox | M&O groep / KPC groep