Inventarisatie inrichting van de ondersteuning en ervaren knelpunten rondom dyslexie bij zes vo-scholen

  • Actueel
  • December 2022

In de periode van mei t/m september 2022 heeft Dyslexie Centraal zes interviews gehouden met dyslexie-betrokkenen van vo-scholen, om in kaart te brengen hoe de verschillende scholen de ondersteuning van leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie invullen op het gebied van beleid en de uitvoering in de praktijk. Naast het ophalen van informatie over het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk, is ook gevraagd naar de ervaren knelpunten op het gebied van ondersteuning van leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. Tot slot konden scholen tijdens de interviews aangeven waar zij nog behoefte aan hadden, wat betreft informatie en praktische materialen vanuit Dyslexie Centraal.

Tijdens de interviews kwam naar voren dat de ondersteuning voor leerling met lees- / spellingproblemen en dyslexie op vo-scholen verschillend geregeld is. Zo zijn er scholen waarbij deze ondersteuning wordt uitgevoerd door een ondersteuningsteam of door ondersteuningscoördinatoren. Op andere scholen is dit ingericht met de inzet van een remedial teacher of een dyslexiespecialist, die vaak werkzaam is op meerdere vo-scholen. De meeste scholen gaven aan een dyslexiebeleid of -protocol te hebben. Een enkele school noemde dat ze veel doen voor leerlingen met dyslexie, maar dat dit nergens officieel is vastgelegd. Verder bleek dat het dyslexiebeleid meestal nog los staat van andere beleidsstukken, zoals het taalbeleid.

Omtrent de ervaren knelpunten werden verschillende zaken genoemd. Drie belangrijke knelpunten die vaak naar voren kwamen, zijn: 1) onvoldoende dyslexiebeleid, 2) onvoldoende draagvlak / betrokkenheid van het team en 3) onvoldoende tijd voor een remedial teacher of dyslexiespecialist. Bij dit tweede knelpunt werd vaak als oorzaak genoemd dat de ondersteuning van leerlingen met lees- / spellingproblemen en dyslexie vaak maar bij een of enkele personen ligt. Door het dyslexiebeleid meer teambreed te dragen en de verantwoordelijk hiervoor bij meerdere personen te leggen (waaronder ook de directie van de school), wordt het beter ingebed in de school. Daarnaast werden twee behoeftes omtrent informatie en praktische materialen genoemd. Ten eerste gaven sommige scholen aan dat zij moeite hebben met het betrekken van ouders in het proces van extra ondersteuning voor leerlingen met dyslexie. Zij zouden graag meer handvatten hebben voor het creëren van een goede samenwerking met de ouders en een gedeelde verantwoordelijkheid. Een andere school had behoefte aan een poster over spelling met een stappenplan en spellingregels, om leerlingen te ondersteunen bij spelling(opdrachten).  

De informatie die we met deze interviews hebben opgehaald geeft ons aanknopingspunten voor de invulling van onze vervolgactiviteiten. Door deze kleine inventarisatie kunnen we nog beter aansluiten bij wat scholen al doen in de ondersteuning en de wijze waarop dit is ingericht. Mocht u na het lezen van dit bericht ook iets kwijt willen over de ondersteuning en/of het beleid op school voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie of over ervaren knelpunten en informatiebehoeften, neem dan gerust contact met ons op door te mailen via ons contactformulier.