Thema: Structureel werken aan lezen en spellen in het basisonderwijs

  • Goed onderwijs

Hoofdstuk 2 - Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs

Met goed onderwijs kunnen bij een groot deel van de leerlingen lees- en spellingproblemen worden voorkomen. Maar wat kenmerkt goed lees- en spellingonderwijs? Goed onderwijs betekent dat leerkrachten structureel werken en weten aan welke doelen ze werken en de kerndoelen, referentieniveaus en tussendoelen helder voor ogen hebben. Er wordt gewerkt met een effectieve methode en er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor lezen en spellen. Goede instructie en feedback zijn belangrijk. Leerkrachten werken gedifferentieerd en weten goed om te gaan met de verschillen in de klas. En natuurlijk mag een stimulerende leeromgeving niet ontbreken.

Ga voor de andere materialen bij Goed onderwijs naar:

Op deze pagina vind je verschillende bronnen en handreikingen die ondersteunend zijn bij het structureel werken aan lezen en spellen in het basisonderwijs.

 

Algemeen

Kerndoelen en referentieniveaus

Kerndoelen
Op de website van SLO staat informatie over de kerndoelen in het primair onderwijs. Op dit moment werken zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Zie voor meer informatie www.curriculum.nu

In dit document vind je de antwoorden op de 14 meest gestelde vragen over de referentieniveaus taal en rekenen.

A. Noteboom, G. Spaans, G. Gelderblom & M. Droop | Steunpunt taal en rekenen PO

Referentieniveaus taal en rekenen
Op de website Taal en Rekenen vind je informatie over de referentieniveaus voor taal en rekenen.

Tussendoelen

Het jonge kind
De webpagina Het Jonge Kind (SLO) biedt een leerplankader voor educatie en onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jarigen). Daarnaast geeft de informatie op deze pagina's houvast bij de invulling en borging van het leerplan (curriculum) voor het jonge kind (2 tot 7 jarigen) op voor- en vroegschoolse instellingen.

Dit document bevat een overzicht van de tussendoelen voor beginnende geletterdheid voor de onderbouw van de basisschool.

Uit: Verhoeven, L., Aarnoutse, C., De Blauw, A., Boland, T., Vernooy, K. & Van het Zandt, R. (1999). Tussendoelen beginnende geletterdheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Dit boek is verkrijgbaar bij het Expertisecentrum Nederlands.

Dit document bevat een overzicht van de tussendoelen voor gevorderde geletterdheid voor de midden- en bovenbouw van de basisschool.

Uit: Aarnoutse, C., Verhoeven, L., van het Zandt, R., & Biemond, H. (2003). Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Dit boek is verkrijgbaar bij het Expertisecentrum Nederlands.

TULE
Op de website Tussendoelen & Leerlijnen (TULE) van SLO zijn de kerndoelen van alle leergebieden uitgewerkt. Het is een overzicht voor leraren, maar ook voor studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inspecteurs en anderen die bij het basisonderwijs betrokken zijn.

Leerlijnen

Leerlijnen Taal
De website Leerlijnen Taal maakt de praktische vertaalslag van de referentieniveaus Taal naar de leerlijnen en tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands.

Dit document bevat een uitwerking van doorlopende leerstoflijnen voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool.

A. van der Beek & H. Paus | 2011 | SLO

Dit document bevat een uitwerking van doorlopende leerstoflijnen voor het leesonderwijs op de basisschool.

A. Oosterloo, H. Paus & A. van Gelderen | 2010 | SLO

Dit artikel gaat in op de voorbereiding op begrijpend en technisch lezen in groep 1 en 2. Het is geschreven in het kader van de taalpilots Onderwijsachterstanden.

D. Stolwijk | 2008 | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Dit artikel beschrijft hoe je op een systematische en planmatige manier kunt werken aan taalonderwijs in de kleuterperiode. Het is geschreven in het kader van de taalpilots Onderwijsachterstanden.

D. Stolwijk & Y. Leenders | 2008 | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart bevat tips voor het verbeteren van spellingresultaten, o.a. met betrekking tot de instructie, hulp aan zwakke lezers en schoolbeleid. Het document is ontwikkeld in het kader van de taalpilots.

C. Hereijgens, M. van den Berg & D. Janson | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Tijd voor taal

Deze kwaliteitskaart geeft concrete ideeën om aandacht te besteden aan taalontwikkeling in groep 1 en 2. Het document is ontwikkeld in het kader van de taalpilots.

M. Förrer & Y. Leenders | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart geeft concrete ideeën voor het invullen van de tijd voor lees- en taalonderwijs en hoe die tijd verdeeld kan worden over de verschillende onderdelen van lezen en taal. Het document is ontwikkeld in het kader van de taalpilots.

 M. Förrer & Y. Leenders | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad