Thema: Signalering en preventie in het basisonderwijs

Hoofdstuk 3 - Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs

Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs

De lees- en spellingontwikkeling van leerlingen moet nauwgezet worden bijgehouden om goed te kunnen inspelen op hun onderwijsbehoeften. Leerkrachten moeten op vaste momenten in het leerjaar nagaan of het onderwijsaanbod toereikend is geweest en of de vooraf geformuleerde doelen zijn behaald. Welke vaardigheden moeten er in kaart worden gebracht rond lezen en spellen en hoe krijg je zicht op de lees- en spellingontwikkeling. En hoe leg je vervolgens alle toets- en observatiegegevens vast en interpreteer je ze?

Bekijk het filmpje

De film Kijken naar opbrengsten portretteert scholen die opbrengstgericht werken in de praktijk toepassen.

Bezoek de websites

  • www.annabosman.eu bevat artikelen waarin spellingtoetsen kritisch tegen het licht worden gehouden op betrouwbaarheid en validiteit.
  • www.toetswijzer.nl geeft een toelichting bij veelgebruikte toetsen in het onderwijs.
  • www.vanponaarvo.nl geeft informatie over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Lees meer

Aan de slag

Toetsen

Observeren van lees- en spellingprestaties