Thema: Activiteiten, instructie en feedback in het basisonderwijs

  • Goed onderwijs

Met goed onderwijs kunnen bij een groot deel van de leerlingen lees- en spellingproblemen worden voorkomen. Maar wat kenmerkt goed lees- en spellingonderwijs? Goed onderwijs betekent dat leerkrachten structureel werken en weten aan welke doelen ze werken en de kerndoelen, referentieniveaus en tussendoelen helder voor ogen hebben. Er wordt gewerkt met een effectieve methode en er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor lezen en spellen. Goede instructie en feedback zijn belangrijk. Leerkrachten werken gedifferentieerd en weten goed om te gaan met de verschillen in de klas. En natuurlijk mag een stimulerende leeromgeving niet ontbreken.

Ga voor de andere materialen bij Goed onderwijs naar:

Op deze pagina vind je verschillende bronnen en handreikingen die ondersteunend zijn bij activiteiten, instructie en feedback in het basisonderwijs. 
 

Deze kwaliteitskaart beschrijft een oefening in het lezen van woordrijen. Deze kaart is onderdeel van de serie ‘Leerlingen betrekken bij leerprestaties’ van Taalpilots.

Y. Leenders & E. Koekebacker | 2011 | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart beschrijft een oefening in het hardop lezen van teksten. Deze kaart is onderdeel van de serie ‘Leerlingen betrekken bij leesprestaties’ van Taalpilots.

Y. Leenders & E. Koekebacker | 2011 | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart gaat in op verschillende vormen van feedback geven bij het lezen.

E. Wouters | 2011 | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart beschrijft belangrijke leerkrachtvaardigheden bij het leesonderwijs.

Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart biedt indicatoren voor het monitoren en verbeteren van kwaliteit bij de uitvoering van 1-zorgroute. 1-zorgroute is een project van WSNS+ en te bestellen bij www.onderwijsmaakjesamen.nl

A. Clijsen, W. Gijzen, G. Spaans & S. de Lange | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart beschrijft een aantal modellen die het differentiëren tijdens de leesles ondersteunen.

Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Dit document gaat in op opbrengstgericht werken. Het geeft handreikingen voor het maken van groepsplannen met als doel effectief en efficiënt omgaan met verschillen tussen leerlingen.

M. Förrer & Y. Leenders | 2010 | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart bevat tips voor het verbeteren van spellingresultaten, o.a. met betrekking tot de instructie, hulp aan zwakke lezers en het schoolbeleid. Het document is ontwikkeld in het kader van de taalpilots.

C. Hereijgens, M. van den Berg & D. Janson | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw
Dit boek beschrijft zes prototypen voor het creëren van interactieve leessituaties en het ontlokken van (nieuw) schrijfgedrag.

Het boek is verkrijgbaar bij het Expertisecentrum Nederlands.

M. van Kleef & M. Tomesen | 2002 | Expertisecentrum Nederlands

Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven - Groep 4 t/m 8
Dit boek, vol suggesties en voorbeelden, geeft handvatten om het lees- en schrijfonderwijs gedifferentieerd en doelgericht vorm te geven volgens de principes van interactief taalonderwijs.
De werkdocumenten bij dit boek zijn te downloaden via de website van het Expertisecentrum Nederlands, waar het boek ook te bestellen is.

C. Teunissen, W. van Elsäcker & M. van Druenen | 2013 | Expertisecentrum Nederlands

Handreiking 1-zorgroute voor leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs. Planmatig omgaan met verschillen
A. Clijsen | 2007 | WSNS plus / KPC Groep

Handelingsgericht werken. Een handreiking voor het schoolteam
N.K. Pameijer, J.T.E. van Beukering & S. de Lange | 2009 | Acco