Dyslexiemonitor | Quickscan

De Dyslexiemonitor en Quickscan Dyslexie worden uitgefaseerd en vervangen door nieuwe instrumenten. Tot deze allemaal beschikbaar zijn, zijn de Dyslexiemonitor en Quickscan nog wel te gebruiken via tools.expertisecentrumnederlands.nl/dyslexiemonitor. De nieuwe instrumenten zijn: 

  1. Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
  2. Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8
  3. Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

 

Dyslexiemonitor

De Dyslexiemonitor is een gratis, gebruiksvriendelijke website waarmee scholen en opleidingen hun dyslexiebegeleiding, ingebed in dyslexiebeleid, kunnen vormgeven, evalueren en verbeteren. De website bestaat uit een informatief deel dat voor iedereen toegankelijk is en een interactief deel voor scholen en opleidingen. De gebruiker meldt zich gratis aan en vult daarna de vragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit een lijst met stellingen over het beleid (schoolbreed) en wordt ingevuld door leerkrachten en docenten, coördinatoren en leesspecialisten.

Een coördinator in de school beheert de vragenlijsten en de uitkomsten. De uitkomsten zijn makkelijk te presenteren in PowerPoint en daardoor goed te gebruiken in vergaderingen over dyslexiebegeleiding en dyslexiebeleid. Daarmee zijn de resultaten een kapstok voor gesprekken over de kwaliteitsverbetering van het dyslexiebeleid. De uitkomsten worden per deelthema in een grafiek weergeven en zijn een houvast voor de dyslexiebegeleiding en het dyslexiebeleid op school.

Quickscan Dyslexie

De Quickscan Dyslexie is een digitale vragenlijst die een onderdeel vormt van de Dyslexiemonitor. Met de Quickscan krijg je snel en puntsgewijs een beeld van hoe het op jullie school staat met het onderwijs-/zorgsysteem wat betreft lezen, leesproblemen en dyslexie. Er is zowel een versie voor het basisonderwijs als het voor het voortgezet onderwijs.

De Quickscan Dyslexie voor het basisonderwijs is gebaseerd op het Organisatorisch Continuüm voor de zorgroute van leerlingen met leesproblemen en dyslexie, in 2005 verschenen in het kader van het Masterplan Dyslexie en ontwikkeld door Chris Struiksma (Pedologisch Instituut Rotterdam- CED-Groep).

De Quickscan Dyslexie voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op het Organisatorisch zorgcontinuüm VO, waartoe in 2007 in het kader van het Masterplan een eerste aanzet is gegeven door Ria Kleijnen, Berber Klein en Karin van der Meer-Arp (Expertisecentrum Nederlands).

De scan wordt ingevuld door iemand die goed zicht heeft op het beleid rond de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie op school.