Ondersteuning bij leesproblemen en dyslexie weer richting normaal

In ons bericht van 27 mei 2020 over de ‘Handreiking tijdelijke maatregel’ van NKD adviseerden we vanuit Dyslexie Centraal om uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en in beperkte mate van deze maatregel gebruik te maken.

Er bereiken ons veel vragen over deze maatregel. De communicatie hierover blijkt aanleiding te geven tot veel onduidelijkheid bij scholen, poortwachters, SWV’en en gemeenten. Omdat wij het belangrijk vinden om hierover eenduidig te blijven berichten, het volgende:

Inmiddels zijn de scholen weer open en is er in principe geen reden om tijdelijke alternatieve maatregelen te treffen die de gebruikelijke procedures vervangen. De reguliere aanpak met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met ernstige leesproblemen en vermoeden van dyslexie kan weer worden opgepakt en voortgezet conform de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg.

Ernst en hardnekkigheid kunnen binnen de gebruikelijke regelingen als volgt in kaart worden gebracht:

  • Scholen kunnen het criterium ‘ernst’ nu of binnen afzienbare tijd onderbouwen met het derde meetmoment. Er zijn scholen die dit meetmoment in juni/juli kunnen laten plaatsvinden. Andere scholen stellen dit tot september/oktober uit, hetgeen ook mogelijk is, omdat er aangepaste normeringen voorhanden zijn voor dit meetmoment.
  • Met betrekking tot het criterium ‘hardnekkigheid’ maken scholen hun eigen professionele afwegingen. De corona-maatregelen hebben zeker hun impact gehad en vragen om aanpassingen. Scholen richten nu de ondersteuning op Ondersteuningsniveau 2 en 3 op een verantwoorde wijze (verder) in. Bij uitstel van de 3e meting (zie hierboven), is er ook meer tijd om de intensieve begeleiding vorm te geven. Maatwerk is hier geboden, eventueel met inzet van de expertise vanuit onderwijsondersteuners en onderwijsadviesbureaus .

Op deze manier kunnen scholen goed vorm geven aan toetsing en invulling van de ondersteuningsniveaus en wordt gewaarborgd dat leerlingen op een verantwoorde wijze toegang krijgen tot de EED-zorg.

Voor uitzonderlijke, schrijnende gevallen - waarin het de school op geen enkele manier lukt om de ondersteuning en toetsing in te vullen binnen nu en afzienbare tijd – en kwetsbare leerlingen daardoor onnodig lang moeten wachten voordat zij geholpen worden, is het zaak om samen met gemeente en zorgaanbieder te bekijken of hiervoor een bijzondere aanpak nodig is. Voor zo’n bijzondere aanpak in uitzonderlijke situaties is het advies de criteria van de tijdelijke maatregel van NKD te volgen.

Het is belangrijk om rust te creëren op de scholen en we blijven de SWV’en, gemeenten, poortwachters en behandelaars oproepen om in goed overleg samen op te trekken en de gang van zaken in hun regio te monitoren. Vanuit Dyslexie Centraal blijft de advieslijn open en denken we graag mee over complexe kwesties die zich kunnen voordoen.

Bel de Dyslexie Centraal Advieslijn: 024 – 382 32 33 (ma-woe-vr 12-14 uur) of mail uw vraag naar info@dyslexiecentraal.nl en maak desgewenst een belafspraak.